Ł 
Platzhalter flex   •  zastopnjowanj|e n

siehe Deutsch Zurückstufung SNL Subst

flex wróćostopnjowanje n

flex niše flex zastopnjowanje n

Platzhalter VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL: Nom/Sg ... → flex   •  zastopnj|ować p || ip

siehe Deutsch zurückstufen SNL Verb

wróćo flex stopnjować ip

niže flex zastopnjować p, ip