Ł 
Hornjoserbsce flex   wutworjenj|e ~a n 1. Erschaffung, Bildung; ~e knježerstwa Regierungsbildung; 2. (↕ wudźěłanje) Erzeugung, Produktion, Fertigung; ~e zwuka Tonerzeugung
Hornjoserbsce VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL: Nom/Sg ... → wutwor| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wutworj| ~am, ~eš ip 1. erschaffen, bilden; 2. (↕ wudźěłać / wudźěłować) erzeugen, produzieren, fertigen
Platzhalter flex   •  wutworjenj|e n

siehe Deutsch Verklumpung SNL Subst Medizin

flex tworjenje n šlocow

flex tworjenje n šlocow w kreji

flex wutworjenje n šlocow

flex wutworjenje n šlocow w kreji

siehe Deutsch Vermögensbildung SNL Subst

flex tworjenje n zamóženja

flex tworjenje n zamóženstwa

flex wutworjenje n zamóženja

flex wutworjenje n zamóženstwa

siehe Deutsch Willensbildung SNL Subst

flex tworjenje n wole

flex wutworjenje n wole

Platzhalter flex   •  nowowutworjenj|e n

siehe Deutsch Neubildung DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  znowawutworjenj|e n

siehe Deutsch Neubildung DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  wol|a ~e f Wille; wuprajenje ~e Willenserklärung; wutworjenje ~e Willensbildung
Platzhalter flex   •  wutworjensk|e

siehe Deutsch Erzeugungsregel TermInf Subst

flex prawidło n za wutworjenje

flex wutworjenske flex prawidło n

Hornjoserbsce flex   wutworj|ować ~uju, ~uješ ip 1. erschaffen, bilden; 2. (↕ wudźěłować) erzeugen, produzieren, fertigen
Platzhalter flex   •  wutworjomnosć f

siehe Deutsch Bildbarkeit DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  wutworjomn|y

siehe Deutsch bildbar DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   wutwor ~a m 1. Gebilde; 2. (↕ wudźěłk) Erzeugnis, Produkt
Hornjoserbsce flex   wutworow|y 1. Gebilde-; 2. (↕ wudźěłkowy) Erzeugnis-, Produkt-
Platzhalter flex   •  wutwor m

siehe Deutsch Wortschöpfung SNL Subst

flex 2 słowna flex twórba f

flex 2 słowny flex wutwor m