Ł 
Hornjoserbsce    jej! interj. || jejdyrko! interj. ach herrje!

Hornjoserbsce   ADJ/DEKL: F/Dat/Sg ... → flex   •  wón (dekl. jeho; f wona, n wone / wono) er

Hornjoserbsce   ach jej! interj. ach je!

Hornjoserbsce   •  jeje (sg gen → wona) ihr
Hornjoserbsce flex   •  jejerc ~a m Eierbecher
Hornjoserbsce flex   •  jejkač ~a m cool. Krebs (žónka)
Hornjoserbsce flex   •  jejkakulenj|e ~a n lud. Eierschieben
Hornjoserbsce flex   •  jejkar ~ja m Eierhändler
Hornjoserbsce flex   •  jejk|o ~a n (↕ jejo) Ei
Hornjoserbsce flex   •  jejkojt|y eiförmig
Hornjoserbsce flex   •  jejk|ować ~uju, ~uješ ip eiern
Hornjoserbsce flex   •  jejkownik ~a m anat. (↕ owarij) Eierstock
Hornjoserbsce flex   •  jejkownikow|y Eierstock-
Hornjoserbsce flex   •  jejko|wód ~woda m anat. Eileiter
Hornjoserbsce flex   •  jejkowodow|y Eileiter-
Hornjoserbsce flex   •  jejkow|y Ei-, Eier-; ~a bańka Eizelle; ~y liker Eierlikör; ~y nopašk Eierbecher
Hornjoserbsce flex   •  jejn|y wobch. (*↑ jeje) ihr
Hornjoserbsce flex   •  jej|o ~a n (↕ jejko) Ei; kokošace ~o Hühnerei
Hornjoserbsce flex   •  jejowc ~a m Eierbehälter
Hornjoserbsce flex   •  jejow|y (*↑ jejkowy) Ei-, Eier-
Hornjoserbsce   •  jeju (du gen || ak → wonaj || du gen → wonej) ihr
Platzhalter flex   •  jejkakulenj|e n

siehe Deutsch Ostereierschieben SNL Subst

Platzhalter flex   •  jejkodźeržak m

siehe Deutsch Eihalter TermBio Subst

Platzhalter flex   •  jejkow|y

siehe Deutsch Eierstand SNL Subst

flex sypotate flex jejko n

flex sypotate flex jejo n

flex jejowy flex sydk m

flex jejkowy flex sydk m

Platzhalter flex   •  jejkowódn|a

siehe Deutsch Tubenschwangerschaft SNL Subst

flex jejkowódna flex samodruhosć f

Platzhalter flex   •  jejk|o n

siehe Deutsch Eierstand SNL Subst

flex sypotate flex jejko n

flex sypotate flex jejo n

flex jejowy flex sydk m

flex jejkowy flex sydk m

siehe Deutsch Überraschungsei SNL Subst

flex jejo n z překwapjenku

flex jejo n z překwapjenkami

flex jejko n z překwapjenku

flex jejko n z překwapjenkami

flex překwapjenske flex jejo n

flex překwapjenske flex jejko n

Platzhalter flex   •  jejow|y

siehe Deutsch Eierstand SNL Subst

flex sypotate flex jejko n

flex sypotate flex jejo n

flex jejowy flex sydk m

flex jejkowy flex sydk m

Platzhalter flex   •  jej|o n

siehe Deutsch Eierstand SNL Subst

flex sypotate flex jejko n

flex sypotate flex jejo n

flex jejowy flex sydk m

flex jejkowy flex sydk m

siehe Deutsch Überraschungsei SNL Subst

flex jejo n z překwapjenku

flex jejo n z překwapjenkami

flex jejko n z překwapjenku

flex jejko n z překwapjenkami

flex překwapjenske flex jejo n

flex překwapjenske flex jejko n

Platzhalter flex   •  jejanjesenj|e n

siehe Deutsch Eiablage DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  jejkark|a f

siehe Deutsch Eierfrau DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  jejkokulojt|y

siehe Deutsch eirund DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  jejnik m

siehe Deutsch Eierstock DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  jejojt|y

siehe Deutsch eiähnlich DOW 1989/1991

siehe Deutsch Eiform DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  jejokulojt|y

siehe Deutsch eirund DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  jejkac|y
Hornjoserbsce flex   •  jejkadebjer m
Hornjoserbsce flex   •  jejkadebjerk|a f wobch.
Hornjoserbsce flex   •  jejkamoler m
Hornjoserbsce flex   •  jejkawóskowanj|e n
Hornjoserbsce flex   •  jejkolikerow|y zrěd.
Hornjoserbsce flex   •  njejednotnosć f (→ njejednotny) substantivische Ableitung von njejednotny
Hornjoserbsce flex   •  łapanj|e ~a n Fangen, Schnappen; ~e kokota lud. Hahnrupfen (nałožk w Delnjej Łužicy)
Hornjoserbsce   ach jejminej! interj. ach jemine!

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!