Ł 
Deutsch

Flora DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  flor|a ~y f biol. (↕ rostlinstwo) Flora
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Gen/Sg → flex   flor ~a m 1. Flor (kćenje); 2. Flor (ćeńka tkanina)

Deutsch

Steppenflora DOW 1989/1991

Deutsch

Defloration DOW 1989/1991

defloracija

Hornjoserbsce flex   •  defloracij|a ~e (sg dat || lok defloraciji) f Defloration
Hornjoserbsce flex   •  floret ~a m Florett
Hornjoserbsce flex   •  florěr|ować ~uju, ~uješ ip florieren
Hornjoserbsce flex   Florid|a ~y f 1. Florida (połkupa); 2. Florida (stat USA)
Hornjoserbsce flex   Floridačan ~a m 1. Floridaer (wobydler połkupy); 2. Floridaer (staćan)
Hornjoserbsce flex   Floridačank|a ~i f 1. Floridaerin (wobydlerka połkupy); 2. Floridaerin (staćanka)
Hornjoserbsce flex   floridask|i 1. Florida-, Floridaer … (połkupa); 2. Floridaer … (stat)
Hornjoserbsce flex   •  florist ~a m Florist
Hornjoserbsce flex   •  florow|y Flor-
Platzhalter flex   •  florescenc|a f

siehe Deutsch Floreszenz SNL Subst

Platzhalter flex   •  floristk|a f

siehe Deutsch Floristin SNL Subst

Platzhalter flex   •  floretow|y

siehe Deutsch Florettfechten DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  floristik|a f

siehe Deutsch Floristik DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  floristisk|i

siehe Deutsch floristisch DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  Florentin m PN Florentin
Hornjoserbsce flex   •  Florentin|a f PN Florentina, Florentine
Hornjoserbsce flex   •  Florian m PN (↑ Florijan) Florian
Hornjoserbsce flex   •  Florijan m PN Florian
Hornjoserbsce deflor(ěr)|ować ~uju, ~uješ ip deflorieren
Hornjoserbsce flex   eflorescenc|a ~y f 1. med. Effloreszenz (kćěće kože); 2. geol. Effloreszenz (woršta mineralow na kamjeniznje)
Hornjoserbsce flex   •  floks ~a m bot. Phlox
Hornjoserbsce flex   •  floskl|a ~e f Floskel
Hornjoserbsce flex   •  flosklat|y floskelhaft
Hornjoserbsce flex   •  flot|a ~y f (*↑ łódźstwo) Flotte; rybarska ~a Fischereiflotte; šěrokomórska ~a Hochseeflotte; wikowanska ~a Handelsflotte; wójnska ~a Kriegsflotte
Hornjoserbsce flex   •  flotil|a ~e f Flottille
Hornjoserbsce flex   •  flotilow|y Flottillen-
Hornjoserbsce flex   •  flotow|y (*↑ łódźstwowy) Flotten-; ~e zrěčenje Flottenabkommen
Platzhalter flex   •  floatow|a

siehe Deutsch Floatglas TermCh Subst

flex floatowa flex škleńca f

Platzhalter flex   •  float|ować ip

siehe Deutsch floaten SNL Verb

Platzhalter flex   •  float m

siehe Deutsch Float SNL Subst

Platzhalter flex   •  flopow|y

siehe Deutsch Flopsprung TermSpo Subst

flex flop m

flex flopowy flex skok m

Platzhalter flex 1   •  floppydisk sg indekl. (du floppydisce, pl floppydiski) f

siehe Deutsch Floppy Disk SNL Subst

flex 1 floppydisk f Sg indekl NPl floppydiski NDu floppydisce

flex disketa f

Platzhalter flex 2   •  floppydisk m

siehe Deutsch Floppy Disk TermInf Subst

flex disketa f

flex 2 floppydisk m

Platzhalter flex   •  flop m

siehe Deutsch Flopsprung TermSpo Subst

flex flop m

flex flopowy flex skok m

siehe Deutsch Flop SNL Subst

flex flop m

flex njewuspěch m

Hornjoserbsce flex   •  dwutaflow|y Zweitafel-
Hornjoserbsce flex   •  kneflow|y Knopf-
Hornjoserbsce flex   •  muflon ~a m cool. Mufflon

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!