wotesyłać

prefixFlags: N
suffixFlags: AX

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njewotesyłamnje~ -> ~(a)ć ~\1mPRE N-000 SFX A-000  
njewotesyłašnje~ -> ~ć ~šPRE N-000 SFX A-002  
njewotesyłanje~ -> ~ać ~aPRE N-000 SFX A-003  
njewotesyłamojnje~ -> ~ać ~amojPRE N-000 SFX A-005  
njewotesyłatejnje~ -> ~ać ~atejPRE N-000 SFX A-007  
njewotesyłatajnje~ -> ~ać ~atajPRE N-000 SFX A-008  
njewotesyłamynje~ -> ~ać ~amyPRE N-000 SFX A-011  
njewotesyłaćenje~ -> ~ć ~ćePRE N-000 SFX A-013  
njewotesyłajanje~ -> ~ć ~jaPRE N-000 SFX A-014  
njewotesyłajunje~ -> ~ć ~juPRE N-000 SFX A-015  
njewotesyłajnje~ -> ~ć ~jPRE N-000 SFX A-016  
njewotesyłajmojnje~ -> ~ć ~jmojPRE N-000 SFX A-017  
njewotesyłajtejnje~ -> ~ć ~jtejPRE N-000 SFX A-018  
njewotesyłajtajnje~ -> ~ć ~jtajPRE N-000 SFX A-019  
njewotesyłajmynje~ -> ~ć ~jmyPRE N-000 SFX A-020  
njewotesyłajćenje~ -> ~ć ~jćePRE N-000 SFX A-021  
njewotesyłałnje~ -> ~ać ~ałPRE N-000 SFX A-022  
njewotesyłałanje~ -> ~ać ~ałaPRE N-000 SFX A-024  
njewotesyłałonje~ -> ~ać ~ałoPRE N-000 SFX A-026  
njewotesyłałenje~ -> ~ać ~ałePRE N-000 SFX A-028  
njewotesyłałejnje~ -> ~ać ~ałejPRE N-000 SFX A-030  
njewotesyłałojnje~ -> ~ać ~ałojPRE N-000 SFX A-032  
njewotesyłalinje~ -> ~ć ~liPRE N-000 SFX A-034  
njewotesyłajonje~ -> ~ć ~joPRE N-000 SFX A-035  
njewotesyłajcynje~ -> ~ć ~jcyPRE N-000 SFX A-036  
njewotesyławšinje~ -> ~ać ~awšiPRE N-000 SFX A-037  
njewotesyłacynje~ -> ~ać ~acyPRE N-000 SFX A-039  
njewotesyłacanje~ -> ~ać ~acaPRE N-000 SFX A-041  
njewotesyłacenje~ -> ~ać ~acePRE N-000 SFX A-043  
njewotesyłacehonje~ -> ~ać ~acehoPRE N-000 SFX A-045  
njewotesyłacejenje~ -> ~ać ~acejePRE N-000 SFX A-047  
njewotesyłacemunje~ -> ~ać ~acemuPRE N-000 SFX A-049  
njewotesyłacejnje~ -> ~ać ~acejPRE N-000 SFX A-051  
njewotesyłacunje~ -> ~ać ~acuPRE N-000 SFX A-053  
njewotesyłacajnje~ -> ~ać ~acajPRE N-000 SFX A-055  
njewotesyłacejunje~ -> ~ać ~acejuPRE N-000 SFX A-057  
njewotesyłacymajnje~ -> ~ać ~acymajPRE N-000 SFX A-059  
njewotesyłacychnje~ -> ~ać ~acychPRE N-000 SFX A-061  
njewotesyłacymnje~ -> ~ać ~acymPRE N-000 SFX A-063  
njewotesyłacyminje~ -> ~ać ~acymiPRE N-000 SFX A-065  
njewotesyłanynje~ -> ~ać ~anyPRE N-000 SFX A-067  
njewotesyłananje~ -> ~ać ~anaPRE N-000 SFX A-069  
njewotesyłanenje~ -> ~ać ~anePRE N-000 SFX A-071  
njewotesyłanehonje~ -> ~ać ~anehoPRE N-000 SFX A-073  
njewotesyłanejenje~ -> ~ać ~anejePRE N-000 SFX A-075  
njewotesyłanemunje~ -> ~ać ~anemuPRE N-000 SFX A-077  
njewotesyłanejnje~ -> ~ać ~anejPRE N-000 SFX A-079  
njewotesyłanunje~ -> ~ać ~anuPRE N-000 SFX A-081  
njewotesyłanajnje~ -> ~ać ~anajPRE N-000 SFX A-083  
njewotesyłanejunje~ -> ~ać ~anejuPRE N-000 SFX A-085  
njewotesyłanymajnje~ -> ~ać ~anymajPRE N-000 SFX A-087  
njewotesyłanychnje~ -> ~ać ~anychPRE N-000 SFX A-089  
njewotesyłanymnje~ -> ~ać ~anymPRE N-000 SFX A-091  
njewotesyłacymajnje~ -> ~ać ~acymajPRE N-000 SFX A-093  
njewotesyłanyminje~ -> ~ać ~anymiPRE N-000 SFX A-095  
njewotesyłaninje~ -> ~ć ~niPRE N-000 SFX A-097  
njewotesyłanjenje~ -> ~ć ~njePRE N-000 SFX A-098  
njewotesyłanjanje~ -> ~ć ~njaPRE N-000 SFX A-099  
njewotesyłanjunje~ -> ~ć ~njuPRE N-000 SFX A-100  
njewotesyłanjomnje~ -> ~ć ~njomPRE N-000 SFX A-101  
njewotesyłanskinje~ -> ~ć ~nskiPRE N-000 SFX A-102  
njewotesyłanskanje~ -> ~ć ~nskaPRE N-000 SFX A-103  
njewotesyłanskenje~ -> ~ć ~nskePRE N-000 SFX A-104  
njewotesyłanskehonje~ -> ~ć ~nskehoPRE N-000 SFX A-105  
njewotesyłanskejenje~ -> ~ć ~nskejePRE N-000 SFX A-106  
njewotesyłanskemunje~ -> ~ć ~nskemuPRE N-000 SFX A-107  
njewotesyłanskejnje~ -> ~ć ~nskejPRE N-000 SFX A-108  
njewotesyłanskunje~ -> ~ć ~nskuPRE N-000 SFX A-109  
njewotesyłanskimnje~ -> ~ć ~nskimPRE N-000 SFX A-110  
njewotesyłanskajnje~ -> ~ć ~nskajPRE N-000 SFX A-111  
njewotesyłanskejunje~ -> ~ć ~nskejuPRE N-000 SFX A-112  
njewotesyłanskimajnje~ -> ~ć ~nskimajPRE N-000 SFX A-113  
njewotesyłanscynje~ -> ~ć ~nscyPRE N-000 SFX A-114  
njewotesyłanskichnje~ -> ~ć ~nskichPRE N-000 SFX A-115  
njewotesyłanskiminje~ -> ~ć ~nskimiPRE N-000 SFX A-116  
njewotesyłachnje~ -> ~ać ~achPRE N-000 SFX X-016  
njewotesyłašenje~ -> ~(a)ć ~\1šePRE N-000 SFX X-017  
njewotesyłachmojnje~ -> ~ać ~achmojPRE N-000 SFX X-018  
njewotesyłaštajnje~ -> ~(a)ć ~\1štajPRE N-000 SFX X-019  
njewotesyłaštejnje~ -> ~(a)ć ~\1štejPRE N-000 SFX X-020  
njewotesyłachmynje~ -> ~ać ~achmyPRE N-000 SFX X-021  
njewotesyłašćenje~ -> ~(a)ć ~\1šćePRE N-000 SFX X-022  
njewotesyłachunje~ -> ~ać ~achuPRE N-000 SFX X-023  
njewotesyłaćnje~PRE N-000  
wotesyłam~(a)ć ~\1mSFX A-000  
wotesyłaš~ć ~šSFX A-002  
wotesyła~ać ~aSFX A-003 #1 wotesyła
wotesyłamoj~ać ~amojSFX A-005  
wotesyłatej~ać ~atejSFX A-007  
wotesyłataj~ać ~atajSFX A-008  
wotesyłamy~ać ~amySFX A-011  
wotesyłaće~ć ~ćeSFX A-013  
wotesyłaja~ć ~jaSFX A-014  
wotesyłaju~ć ~juSFX A-015  
wotesyłaj~ć ~jSFX A-016  
wotesyłajmoj~ć ~jmojSFX A-017  
wotesyłajtej~ć ~jtejSFX A-018  
wotesyłajtaj~ć ~jtajSFX A-019  
wotesyłajmy~ć ~jmySFX A-020  
wotesyłajće~ć ~jćeSFX A-021  
wotesyłał~ać ~ałSFX A-022  
wotesyłała~ać ~ałaSFX A-024  
wotesyłało~ać ~ałoSFX A-026  
wotesyłałe~ać ~ałeSFX A-028  
wotesyłałej~ać ~ałejSFX A-030  
wotesyłałoj~ać ~ałojSFX A-032  
wotesyłali~ć ~liSFX A-034  
wotesyłajo~ć ~joSFX A-035  
wotesyłajcy~ć ~jcySFX A-036  
wotesyławši~ać ~awšiSFX A-037  
wotesyłacy~ać ~acySFX A-039  
wotesyłaca~ać ~acaSFX A-041  
wotesyłace~ać ~aceSFX A-043  
wotesyłaceho~ać ~acehoSFX A-045  
wotesyłaceje~ać ~acejeSFX A-047  
wotesyłacemu~ać ~acemuSFX A-049  
wotesyłacej~ać ~acejSFX A-051  
wotesyłacu~ać ~acuSFX A-053  
wotesyłacaj~ać ~acajSFX A-055  
wotesyłaceju~ać ~acejuSFX A-057  
wotesyłacymaj~ać ~acymajSFX A-059  
wotesyłacych~ać ~acychSFX A-061  
wotesyłacym~ać ~acymSFX A-063  
wotesyłacymi~ać ~acymiSFX A-065  
wotesyłany~ać ~anySFX A-067  
wotesyłana~ać ~anaSFX A-069  
wotesyłane~ać ~aneSFX A-071  
wotesyłaneho~ać ~anehoSFX A-073  
wotesyłaneje~ać ~anejeSFX A-075  
wotesyłanemu~ać ~anemuSFX A-077  
wotesyłanej~ać ~anejSFX A-079  
wotesyłanu~ać ~anuSFX A-081  
wotesyłanaj~ać ~anajSFX A-083  
wotesyłaneju~ać ~anejuSFX A-085  
wotesyłanymaj~ać ~anymajSFX A-087  
wotesyłanych~ać ~anychSFX A-089  
wotesyłanym~ać ~anymSFX A-091  
wotesyłacymaj~ać ~acymajSFX A-093  
wotesyłanymi~ać ~anymiSFX A-095  
wotesyłani~ć ~niSFX A-097  
wotesyłanje~ć ~njeSFX A-098  
wotesyłanja~ć ~njaSFX A-099  
wotesyłanju~ć ~njuSFX A-100  
wotesyłanjom~ć ~njomSFX A-101  
wotesyłanski~ć ~nskiSFX A-102  
wotesyłanska~ć ~nskaSFX A-103  
wotesyłanske~ć ~nskeSFX A-104  
wotesyłanskeho~ć ~nskehoSFX A-105  
wotesyłanskeje~ć ~nskejeSFX A-106  
wotesyłanskemu~ć ~nskemuSFX A-107  
wotesyłanskej~ć ~nskejSFX A-108  
wotesyłansku~ć ~nskuSFX A-109  
wotesyłanskim~ć ~nskimSFX A-110  
wotesyłanskaj~ć ~nskajSFX A-111  
wotesyłanskeju~ć ~nskejuSFX A-112  
wotesyłanskimaj~ć ~nskimajSFX A-113  
wotesyłanscy~ć ~nscySFX A-114  
wotesyłanskich~ć ~nskichSFX A-115  
wotesyłanskimi~ć ~nskimiSFX A-116  
wotesyłach~ać ~achSFX X-016  
wotesyłaše~(a)ć ~\1šeSFX X-017  
wotesyłachmoj~ać ~achmojSFX X-018  
wotesyłaštaj~(a)ć ~\1štajSFX X-019  
wotesyłaštej~(a)ć ~\1štejSFX X-020  
wotesyłachmy~ać ~achmySFX X-021  
wotesyłašće~(a)ć ~\1šćeSFX X-022  
wotesyłachu~ać ~achuSFX X-023  
wotesyłać// Grundwort