Grundwort: wotestaty
SorbOrto Flexions-Klasse: HSB: 2130 type a (21-0) #FEs=60

Gram. CodeWortformEndungGram. Code (SorbOrto)
DEKL:M/Nom/Sg wotestaty~ty2130.10 mNs {Kasus=Nominativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular}
DEKL:M/Gen/Sg wotestateho~teho2130.20 mGs {Kasus=Genitiv, Genus=Maskulina, Numerus=Singular}
DEKL:M/Dat/Sg wotestatemu~temu2130.30 mDs {Kasus=Dativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular}
DEKL:MI/Acc/Sg wotestaty~ty2130.40 mAsi {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular, Subgenus=Inanimata}
DEKL:MA/Acc/Sg wotestateho~teho2130.50 mAsa {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular, Subgenus=Animata}
DEKL:MR/Acc/Sg wotestateho~teho2130.60 mAsr {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular, Subgenus=Rationalia}
DEKL:M/Ins/Sg wotestatym~tym2130.70 mIs {Kasus=Instrumental, Genus=Maskulina, Numerus=Singular}
DEKL:M/Loc/Sg wotestatym~tym2130.80 mLs {Kasus=Lokativ, Genus=Maskulina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Nom/Sg wotestata~ta2130.90 fNs {Kasus=Nominativ, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Gen/Sg wotestateje~teje2130.100 fGs {Kasus=Genitiv, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Dat/Sg wotestatej~tej2130.110 fDs {Kasus=Dativ, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Acc/Sg wotestatu~tu2130.120 fAs {Kasus=Akkusativ, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Ins/Sg wotestatej~tej2130.130 fIs {Kasus=Instrumental, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:F/Loc/Sg wotestatej~tej2130.140 fLs {Kasus=Lokativ, Genus=Feminina, Numerus=Singular}
DEKL:N/Nom/Sg wotestate~te2130.150 nNs {Kasus=Nominativ, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:N/Gen/Sg wotestateho~teho2130.160 nGs {Kasus=Genitiv, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:N/Dat/Sg wotestatemu~temu2130.170 nDs {Kasus=Dativ, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:N/Acc/Sg wotestate~te2130.180 nAs {Kasus=Akkusativ, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:N/Ins/Sg wotestatym~tym2130.190 nIs {Kasus=Instrumental, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:N/Loc/Sg wotestatym~tym2130.200 nLs {Kasus=Lokativ, Genus=Neutra, Numerus=Singular}
DEKL:M/Nom/Pl wotestate~te2130.210 mNp {Kasus=Nominativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:MR/Nom/Pl wotestaći~ći2130.220 mNpr {Kasus=Nominativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural, Subgenus=Rationalia}
DEKL:M/Gen/Pl wotestatych~tych2130.230 mGp {Kasus=Genitiv, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:M/Dat/Pl wotestatym~tym2130.240 mDp {Kasus=Dativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:M/Acc/Pl wotestate~te2130.250 mAp {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:MR/Acc/Pl wotestatych~tych2130.260 mApr {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural, Subgenus=Rationalia}
DEKL:M/Ins/Pl wotestatymi~tymi2130.270 mIp {Kasus=Instrumental, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:M/Loc/Pl wotestatych~tych2130.280 mLp {Kasus=Lokativ, Genus=Maskulina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Nom/Pl wotestate~te2130.290 fNp {Kasus=Nominativ, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Gen/Pl wotestatych~tych2130.300 fGp {Kasus=Genitiv, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Dat/Pl wotestatym~tym2130.310 fDp {Kasus=Dativ, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Acc/Pl wotestate~te2130.320 fAp {Kasus=Akkusativ, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Ins/Pl wotestatymi~tymi2130.330 fIp {Kasus=Instrumental, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:F/Loc/Pl wotestatych~tych2130.340 fLp {Kasus=Lokativ, Genus=Feminina, Numerus=Plural}
DEKL:N/Nom/Pl wotestate~te2130.350 nNp {Kasus=Nominativ, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:N/Gen/Pl wotestatych~tych2130.360 nGp {Kasus=Genitiv, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:N/Dat/Pl wotestatym~tym2130.370 nDp {Kasus=Dativ, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:N/Acc/Pl wotestate~te2130.380 nAp {Kasus=Akkusativ, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:N/Ins/Pl wotestatymi~tymi2130.390 nIp {Kasus=Instrumental, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:N/Loc/Pl wotestatych~tych2130.400 nLp {Kasus=Lokativ, Genus=Neutra, Numerus=Plural}
DEKL:M/Nom/Du wotestatej~tej2130.410 mNd {Kasus=Nominativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:MR/Nom/Du wotestataj~taj2130.420 mNdr {Kasus=Nominativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual, Subgenus=Rationalia}
DEKL:M/Gen/Du wotestateju~teju2130.430 mGd {Kasus=Genitiv, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:M/Dat/Du wotestatymaj~tymaj2130.440 mDd {Kasus=Dativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:M/Acc/Du wotestatej~tej2130.450 mAd {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:MR/Acc/Du wotestateju~teju2130.460 mAdr {Kasus=Akkusativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual, Subgenus=Rationalia}
DEKL:M/Ins/Du wotestatymaj~tymaj2130.470 mId {Kasus=Instrumental, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:M/Loc/Du wotestatymaj~tymaj2130.480 mLd {Kasus=Lokativ, Genus=Maskulina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Nom/Du wotestatej~tej2130.490 fNd {Kasus=Nominativ, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Gen/Du wotestateju~teju2130.500 fGd {Kasus=Genitiv, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Dat/Du wotestatymaj~tymaj2130.510 fDd {Kasus=Dativ, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Acc/Du wotestatej~tej2130.520 fAd {Kasus=Akkusativ, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Ins/Du wotestatymaj~tymaj2130.530 fId {Kasus=Instrumental, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:F/Loc/Du wotestatymaj~tymaj2130.540 fLd {Kasus=Lokativ, Genus=Feminina, Numerus=Dual}
DEKL:N/Nom/Du wotestatej~tej2130.550 nNd {Kasus=Nominativ, Genus=Neutra, Numerus=Dual}
DEKL:N/Gen/Du wotestateju~teju2130.560 nGd {Kasus=Genitiv, Genus=Neutra, Numerus=Dual}
DEKL:N/Dat/Du wotestatymaj~tymaj2130.570 nDd {Kasus=Dativ, Genus=Neutra, Numerus=Dual}
DEKL:N/Acc/Du wotestatej~tej2130.580 nAd {Kasus=Akkusativ, Genus=Neutra, Numerus=Dual}
DEKL:N/Ins/Du wotestatymaj~tymaj2130.590 nId {Kasus=Instrumental, Genus=Neutra, Numerus=Dual}
DEKL:N/Loc/Du wotestatymaj~tymaj2130.600 nLd {Kasus=Lokativ, Genus=Neutra, Numerus=Dual}