(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobłžeć:

wobłžeć: [JencH1] [KochJ7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity