(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobłžało:

wobłžało: [SN2008]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity