(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobłžała:

wobłžała: [Krawc2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity