zakładna forma słowamasa
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy SgDuPl
Nommasamasymasy
Genmasymasowmasow
Datmasymasomajmasam
Accmasumasymasy
Instr (z/ze)masumasomajmasami
Loc (wo)masymasomajmasach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej