Ł 

Suche Key: v1.hospodarnosc1

Hornjoserbsce  flex   •  hospodarnosć ~e f Wirtschaftlichkeit