Ł 

Suche Key: v1.ekstraktiwny1

Hornjoserbsce  flex   •  ekstraktiwn|y extraktiv