Wortgrundformgmejnska, gmejnske, gmejnski

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomgmejnskigmejnskagmejnske
Gengmejnskeho
gmejnskoh
gmejnskejegmejnskeho
gmejnskoh
Datgmejnskemu
gmejnskom
gmejnskejgmejnskemu
gmejnskom
Accgmejnskeho
gmejnskoh
gmejnskigmejnskugmejnske
Instr (z/ze)
Loc (wo)
gmejnskimgmejnskejgmejnskim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomgmejnskej
gmejnskaj
gmejnskej
Gengmejnskeju
Datgmejnskimaj
Accgmejnskejugmejnskej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
gmejnskimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomgmejnscygmejnske
Gengmejnskich
Datgmejnskim
Accgmejnskichgmejnske
Instr (z/ze)gmejnskimi
Loc (wo)gmejnskich