#WortTrennung TeX(soblex)Info
1druhotnadru•ho•t•na
2druhotnajdru•ho•t•naj
3druhotnedru•ho•t•ne
4druhotnehodru•ho•t•ne•ho
5druhotnejdru•ho•t•nej
6druhotnejedru•ho•t•ne•je
7druhotnejudru•ho•t•ne•ju
8druhotnemudru•ho•t•ne•mu
9druhotnidru•ho•t•ni
10druhotnišadru•ho•t•ni•ša
11druhotnišedru•ho•t•ni•še
12druhotnišehodru•ho•t•ni•še•ho
13druhotnišejdru•ho•t•ni•šej
14druhotnišejedru•ho•t•ni•še•je
15druhotnišejudru•ho•t•ni•še•ju
16druhotnišemudru•ho•t•ni•še•mu
17druhotnišidru•ho•t•ni•ši
18druhotnišichdru•ho•t•ni•šich
19druhotnišimdru•ho•t•ni•šim
20druhotnišimajdru•ho•t•ni•ši•maj
21druhotnišimidru•ho•t•ni•ši•mi
22druhotnišodru•ho•t•ni•šo
23druhotnišohdru•ho•t•ni•šoh
24druhotnišomdru•ho•t•ni•šom
25druhotnišudru•ho•t•ni•šu
26druhotnjedru•ho•t•nje
27druhotno-dru•ho•t•no-
28druhotnohdru•ho•t•noh
29druhotnomdru•ho•t•nom
30druhotnudru•ho•t•nu
31druhotnydru•ho•t•ny
32druhotnychdru•ho•t•nych
33druhotnymdru•ho•t•nym
34druhotnymajdru•ho•t•ny•maj
35druhotnymidru•ho•t•ny•mi
36najdruhotnišanaj•dru•ho•t•ni•ša
37najdruhotnišenaj•dru•ho•t•ni•še
38najdruhotnišehonaj•dru•ho•t•ni•še•ho
39najdruhotnišejnaj•dru•ho•t•ni•šej
40najdruhotnišejenaj•dru•ho•t•ni•še•je
41najdruhotnišejunaj•dru•ho•t•ni•še•ju
42najdruhotnišemunaj•dru•ho•t•ni•še•mu
43najdruhotnišinaj•dru•ho•t•ni•ši
44najdruhotnišichnaj•dru•ho•t•ni•šich
45najdruhotnišimnaj•dru•ho•t•ni•šim
46najdruhotnišimajnaj•dru•ho•t•ni•ši•maj
47najdruhotnišiminaj•dru•ho•t•ni•ši•mi
48najdruhotnišonaj•dru•ho•t•ni•šo
49najdruhotnišohnaj•dru•ho•t•ni•šoh
50najdruhotnišomnaj•dru•ho•t•ni•šom
51najdruhotnišunaj•dru•ho•t•ni•šu
52nanajdruhotnišana•naj•dru•ho•t•ni•ša
53nanajdruhotnišena•naj•dru•ho•t•ni•še
54nanajdruhotnišehona•naj•dru•ho•t•ni•še•ho
55nanajdruhotnišejna•naj•dru•ho•t•ni•šej
56nanajdruhotnišejena•naj•dru•ho•t•ni•še•je
57nanajdruhotnišejuna•naj•dru•ho•t•ni•še•ju
58nanajdruhotnišemuna•naj•dru•ho•t•ni•še•mu
59nanajdruhotnišina•naj•dru•ho•t•ni•ši
60nanajdruhotnišichna•naj•dru•ho•t•ni•šich
61nanajdruhotnišimna•naj•dru•ho•t•ni•šim
62nanajdruhotnišimajna•naj•dru•ho•t•ni•ši•maj
63nanajdruhotnišimina•naj•dru•ho•t•ni•ši•mi
64nanajdruhotnišona•naj•dru•ho•t•ni•šo
65nanajdruhotnišohna•naj•dru•ho•t•ni•šoh
66nanajdruhotnišomna•naj•dru•ho•t•ni•šom
67nanajdruhotnišuna•naj•dru•ho•t•ni•šu
68předruhotnapře•dru•ho•t•na
69předruhotnajpře•dru•ho•t•naj
70předruhotnepře•dru•ho•t•ne
71předruhotnehopře•dru•ho•t•ne•ho
72předruhotnejpře•dru•ho•t•nej
73předruhotnejepře•dru•ho•t•ne•je
74předruhotnejupře•dru•ho•t•ne•ju
75předruhotnemupře•dru•ho•t•ne•mu
76předruhotnipře•dru•ho•t•ni
77předruhotnjepře•dru•ho•t•nje
78předruhotnohpře•dru•ho•t•noh
79předruhotnompře•dru•ho•t•nom
80předruhotnupře•dru•ho•t•nu
81předruhotnypře•dru•ho•t•ny
82předruhotnychpře•dru•ho•t•nych
83předruhotnympře•dru•ho•t•nym
84předruhotnymajpře•dru•ho•t•ny•maj
85předruhotnymipře•dru•ho•t•ny•mi