#WortTrennung TeX(soblex)Info
1ikonostasiko•no•stas
2ikonostasaiko•no•sta•sa
3ikonostasachiko•no•sta•sach
4ikonostasajiko•no•sta•saj
5ikonostasamiko•no•sta•sam
6ikonostasamiiko•no•sta•sa•mi
7ikonostasejiko•no•sta•sej
8ikonostasoiko•no•sta•so
9ikonostasomiko•no•sta•som
10ikonostasomajiko•no•sta•so•maj
11ikonostasowiko•no•sta•sow
12ikonostasuiko•no•sta•su
13ikonostasyiko•no•sta•sy