flex   wobchodnik ~a m 1. Geschäftsmann; 2. (↕ wikowar) Händler
flex   •  wobchodni|k m pl

Geschäftsleute SNL Subst

flex wobchodnicy m Pl NSg wobchodnik

flex překupcy m Pl NSg překupc

flex 2 předawarjo m Pl NSg předawar