Ł 
Hornjoserbsce flex   •  Pětr ~a m PN Peter
Hornjoserbsce flex   •  Pětr m PN Peter
Platzhalter flex   •  pětr m (↑ Pětr)

siehe Deutsch Peter DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  petrolej ~a m Petroleum
Hornjoserbsce flex   •  petrolejow|y Petroleum-; ~a lampa Petroleumlampe
Hornjoserbsce flex   •  petrolchemij|a ~e (sg dat || lok petrolchemiji) f Petrolchemie
Hornjoserbsce flex   •  petrolchemijow|y Petrolchemie-
Hornjoserbsce flex   •  petrolchemisk|i petrolchemisch
Hornjoserbsce flex   •  pětrkluč ~a m bot. Himmelsschlüssel
Hornjoserbsce flex   •  Pětro|hród ~hroda m ON Sankt Petersburg (město w Ruskej)
Hornjoserbsce flex   •  Pětrohródsk|i Sankt-Petersburger …
Hornjoserbsce flex   •  Pětrohrodźan ~a m Sankt-Petersburger
Hornjoserbsce flex   •  Pětrohrodźank|a ~i f Sankt-Petersburgerin
Hornjoserbsce flex   •  pětršilk|a ~i f bot. Petersilie
Platzhalter flex   •  Pětrow|a

siehe Deutsch Dom St. Petri Subst

allgemein

flex cyrkej f GSg cyrkwje swjateho Pětra

flex Pětrowa flex cyrkej f GSg cyrkwje

Dom St. Petri zu Bautzen

kath flex 2 tachantska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrowska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrska flex cyrkej f GSg cyrkwje

siehe Deutsch Petridom TermNab Subst Dom St. Petri

flex cyrkej f GSg cyrkwje swjateho Pětra

flex Pětrowa flex cyrkej f GSg cyrkwje

Platzhalter flex   •  Pětrowsk|a

siehe Deutsch Dom St. Petri Subst

allgemein

flex cyrkej f GSg cyrkwje swjateho Pětra

flex Pětrowa flex cyrkej f GSg cyrkwje

Dom St. Petri zu Bautzen

kath flex 2 tachantska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrowska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrska flex cyrkej f GSg cyrkwje

Platzhalter flex   •  Pětrow|y

siehe Deutsch Peterspfennig TermNab Subst kath. Kirche: Abgabe an den Papst

flex Pětrowy flex pjenježk m

Platzhalter flex   •  Pětrsk|a

siehe Deutsch Dom St. Petri Subst

allgemein

flex cyrkej f GSg cyrkwje swjateho Pětra

flex Pětrowa flex cyrkej f GSg cyrkwje

Dom St. Petri zu Bautzen

kath flex 2 tachantska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrowska flex cyrkej f GSg cyrkwje

ev flex Pětrska flex cyrkej f GSg cyrkwje

Platzhalter flex   •  petrochemij|a f

siehe Deutsch Petrochemie SNL Subst

Platzhalter flex   •  petrochemisk|i

siehe Deutsch petrochemisch SNL Adj

Platzhalter flex   •  pětršilkow|y

siehe Deutsch Petersilien~ DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  Petr|a f PN Petra
Hornjoserbsce flex   •  pětrušk|a f zrěd. ↗ rěčne kućiki
Platzhalter flex   •  bajpětr m folkl.

siehe Deutsch Faselhans DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  salpetrat|y salpet(e)rig, salpeterhaltig
Hornjoserbsce flex   •  salpetrišć|o ~a n Salpetergrube
Hornjoserbsce flex   •  salpetrow|y Salpeter-; ~a kisalina chem. Salpetersäure
Hornjoserbsce flex   •  peticij|a ~e (sg dat || lok peticiji) f Petition, Bittschrift; burska ~a Bauernpetition
Hornjoserbsce peticijow|y || peticisk|i Petitions-; peticiski wuběrk Petitionsausschuss
Hornjoserbsce flex   •  petticoat ~a m Petticoat (družina spódnjeje suknje)
Hornjoserbsce flex   •  petunij|a ~e (sg dat || lok petuniji) f bot. Petunie
Platzhalter flex   •  Petersbergsk|e

siehe Deutsch Petersberger Abkommen TermSta Subst

flex Petersbergske flex zrěčenje n

Platzhalter flex   •  petentk|a f

siehe Deutsch Petentin SNL Subst

flex próstwarka f

flex stajerka f próstwy

flex petentka f

Platzhalter flex   •  petent m

siehe Deutsch Petent SNL Subst

flex 2 próstwar m GSg próstwarja

flex 2 stajer m GSg stajerja próstwy

flex petent m

Platzhalter flex 2   •  peticisk|e

siehe Deutsch Petitionsrecht SNL Subst

flex 2 peticiske flex prawo n

flex prawo n na peticije

flex prawo n na stajenje próstwow

Platzhalter flex 2   •  peticisk|i

siehe Deutsch Petitionsausschuss SNL Subst

flex 2 peticiski flex wuběrk m

flex wuběrk m za peticije

Platzhalter flex   •  peterzilij|a f wobch.

siehe Deutsch Petersilie DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  petitow|y

siehe Deutsch Petit DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  petit

siehe Deutsch Petit DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  Pětš m ds.||PN (↑ Pětr) Peter
Hornjoserbsce   in petto indekl. in petto

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!