Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie připłatk m

 flex   •  absorbnik ~a m (*↑ absorbowak) Absorber
 flex   •  absorbowak ~a m Absorber
  flex   •  actionpainting ~a m Actionpainting
  flex   •  action-painting ~a m Actionpainting
 flex   •  adresnik ~a m Adressbuch
 flex   •  airbag ~a m Airbag
 flex   •  almanach ~a m Almanach
 flex   •  amok ~a m Amok
 flex   •  amoniak ~a m chem. Ammoniak (wjazba dusyka a wodźika)
 flex   •  anorak ~a m Anorak
 flex   •  antidźělčk ~a m Antiteilchen
 flex   •  arak ~a m Arrak (palenc)
 flex   •  Areopag ~a m hist. Areopag (sudnistwo w Athenje)
 flex   •  Archangelsk ~a m ON Archangelsk (město w Ruskej)
 flex   •  arsenik ~a m chem. Arsenik (jědojta wjazba arsena)
 flex   •  aspik ~a m Aspik
 flex   •  Atlantik ~a m (skr. → Atlantiski ocean) der Atlantik
 flex   •  babkadźědk ~a m bot. Gemeines Kreuzkraut
 flex   •  balik ~a m (*↑ pakćik) Päckchen
  flex   •  balonk ~a m Ballon; powětrowy ~ Luftballon
 flex   •  banćik ~a m dim. Bändchen (tkanina)
 flex   •  Bandung ~a m ON Bandung (město na zapadnej Javje)
 flex   •  Bangkok ~a m ON Bangkok (stolica Thailandskeje)
 flex   •  barbik ~a m chem. (↕ chrom) Chrom
  flex   •  barbjenčk ~a m Buntstift
  flex   •  barbjenčk ~a m Lippenstift
 flex   •  barok ~a m Barock
 flex   •  basenk ~a m Bassin, Becken; płuwanski ~ Schwimmbassin; přesakowanski ~ Sickerbecken; niłki ~ Planschbecken
 flex   •  bazilik ~a m bot. Basilikum
 flex   •  beefsteak ~a m Beefsteak
 flex   •  běh ~a m Lauf; w ~u časa im Laufe der Zeit; horni ~ rěki Oberlauf des Flusses; kónčny ~ Endlauf
 flex   •  bělak ~a m Schäler
 flex   •  bělk ~a m Eiweiß (w jeju)
  flex   •  běrtlk ~a m wobch. (*↑ štwórć) Viertel
 flex   •  bimbak ~a m Pendel, Perpendikel
 flex   •  biwak ~a m Biwak
 flex   •  Bjedrusk ~a m ON Bederwitz
 flex   •  bjezmjeznik ~a m rěč.||zest. (*↑ infinitiw) Nennform
  flex 1   •  błótnik ~a m tech. Kotflügel
 flex   •  błudźenk ~a m geol. Findling
 flex   •  błysk ~a m Blitz; zymny ~ kalter Blitz
  flex 1   •  błyšćak ~a m geol. Glanzerz
 flex   •  blach ~a m Blech; woclowy ~ Stahlblech
  flex   •  blak ~a m Fleck
  flex   •  blak ~a m Stelle; na tutym blaku an dieser Stelle; ale nablaku unverzüglich‚ auf der Stelle
  flex   •  blečk ~a m dim. Fleckchen
  flex   •  blečk ~a m dim. Stelle
 flex   •  blěsk ~a m Glanz, Schimmer
 flex   •  blok ~a m Block; bydlenski ~ Wohnblock
 flex   •  bóčnik ~a m Seitenteil
  flex   •  bodźak ~a m Bajonett, Stoßwaffe
  flex   •  bodźak ~a m Stoßzahn
  flex   •  bok ~a m Seite; na tutym ~u an dieser Seite; někoho z ~ wobkedźbować jemanden von der Seite beobachten; ale naboku seitlich‚ an der Seite
  flex   •  bok ~a m Flanke
 flex   •  bólčk ~a m kleine Büchse
 flex   •  bomblik ~a m dim. Bommel, Quaste
 flex   •  bónčk ~a m dim. Becherlein, Krüglein; wódny ~ bot. Seekanne
 flex   •  bónk ~a m Becher, Krug
  flex   •  Bórk ~a m ON Burk (pola Budyšina)
  flex   •  Bórk ~a m ON Burg (pola Wojerec)
 flex   •  bowčk ~a m dim. Eimerchen
 flex   •  brach ~a m Fehler, Gebrechen, Mangel
 flex   •  brěšk ~a m Pfirsich
 flex   •  brězak ~a m bot. (↕ šěry kozak) Birkenpilz
 flex   •  brink ~a m (↕ brjenk) Messerklinge
 flex   •  brjenk ~a m (↕ brink) Messerklinge
 flex   •  brjodźik ~a m dim. Geschwür, Schwäre
 flex   •  brjóžk ~a m dim. Böschung
  flex   •  brjušk ~a m dim. Bäuchlein
  flex   •  brjušk ~a m dim.||anat. Fußballen
 flex   •  brodawnik ~a m Rainkohl
  flex   •  bronchialkatarrh ~a m med. (↕ bronchitis) Bronchialkatarr(h)
 flex   •  browning ~a m Browning (třělba)
 flex   •  brudźenk ~a m unreiner Bodensatz
  flex   •  bubončk ~a m dim. kleine Trommel (hudźbny nastroj)
  flex   •  bubončk ~a m dim.||anat. Trommelfell
  flex   •  bubončk ~a m dim. Kanonenofen
 flex   •  Budyšink ~a m ON Kleinbautzen
 flex   •  budźak ~a m Wecker; pućowanski ~ Reisewecker
  flex   •  buch ~a m Stoß
  flex   •  buch ~a m (↕ łusk / prask / wrjesk) Knall, Krach
 flex   •  buk ~a m bot. Buche; čerwjeny ~ Rotbuche
 flex   •  bulik ~a m dim. kleiner Ball
 flex   •  bumerang ~a m Bumerang
 flex   •  camping ~a m Camping (stanowanje resp. přebywanje w bydlenskim wozu)
 flex   •  cikcak ~a m Zickzack
 flex   •  clearing ~a m Clearing
 flex   •  comak ~a m Lutscher
  flex   •  comeback ~a m Comeback
  flex   •  come-back ~a m Comeback
 flex   •  cwibak ~a m (↕ praženc) Zwieback
 flex   •  cwóčk ~a m dim. Zwecke
  flex   •  cwok ~a m Zwecke
 flex   •  cyanowodźik ~a m chem. Blausäure, Zyanwasserstoff
 flex   •  cybk ~a m anat. (↕ jazyčk / klitoris / łoskotačka) Klitoris
  flex   •  cyblink ~a m Schnittlauch
 flex   •  cyck ~a m dim. Zitze
 flex   •  cydźak ~a m Seiher (filter za kapaliny)
 flex   •  cydźenk ~a m Seihtopf
 flex   •  cyfrownik ~a m Zifferblatt

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!