Ł 

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie honačik ~a m dim.||cool. Hähnchen

flex   •  barik ~a m dim. kleiner Bär
flex   •  barik ~a m dim. Teddy(bär)
flex   •  bazilisk ~a m cool. Basilisk (tropiska ješćelca)
flex   •  bazilisk ~a m myt. Basilisk (zwěrjo z powěsće)
flex   •  běhak ~a m cool. Läufer (swinjo)
flex   •  běhak ~a m Läufer (šachowa figura)
flex 1   •  běłoch ~a m Albino
flex   •  bječak ~a m Heuler
flex   •  bjeznopnik ~a m cool. der Schädellose, das schädellose Tier
flex   •  bjezrjapnik ~a m cool. der Wirbellose
flex 2   •  błótnik ~a m cool. (↕ tunjak) Thunfisch
flex 2   •  błyšćak ~a m cool. Leuchtkäfer
flex   •  bobak ~a m Popanz
flex   •  bobak ~a m cool. Murmeltier
flex   •  brěčkocycak ~a m cool. Säftesauger
flex   •  brěznik ~a m cool. Birkenspanner
flex   •  brjohačk ~a m cool. (↕ lodak / rybačk / zymnak) Eisvogel
flex   •  brjohak ~a m cool. (↕ hwizdak / łyska) Strandläufer
flex   •  brodźak ~a m cool. (↕ kročak) Stelzvogel, Schreitvogel
flex   •  brózdnik ~a m Handpferd (prawy kóń w zapřahu)
flex   •  bručk ~a m dim. Käferchen
flex   •  bruk ~a m Käfer; mejski ~ cool. Maikäfer
flex   •  brunak ~a m der Braune, braunes Pferd
flex 2   •  brunčak ~a m Brummer
flex 2   •  brunčak ~a m cool. (↕ popjelc) Ligusterschwärmer
flex 1   •  burik ~a m dim. Bauer (šachowa figura)
flex   •  byčk ~a m dim. (↕ ćělčk) Bullenkalb, Stierkalb
flex   •  byk ~a m cool. (↕ ćělc) Bulle, Stier
flex   •  cycak ~a m cool. Säugetier
flex   •  cyrčak ~a m cool. (↕ cikada) Zikade (insekt)
flex   •  cyrlik ~a m cool. Feldschwirl, Rohrschwirl, Weindrossel
flex   •  čerćik ~a m dim. Teufelchen
flex   •  čerwik ~a m dim. Made
flex   •  čerwik ~a m dim. Würmchen
flex   •  čerwjenak ~a m cool. (↕ flamingo) Flamingo
flex   •  čižik ~a m cool. (Erlen)zeisig
flex   •  čornak ~a m Rappe
flex   •  čornohłownik ~a m cool. Tannenmeise
flex   •  čowpak ~a m cool. Baumläufer
flex   •  črjewjenk ~a m cool. (↕ črjewula) Spulwurm
flex   •  čujk ~a m cool. (↕ pujwuj / šubut) Uhu
flex 2   •  ćahak ~a m (↕ přežne skoćo) Zugtier
flex   •  ćelčk ~a m cool. (↕ trěčk) Bremse
flex 2   •  ćělčk ~a m dim. (↕ byčk) Bullenkalb, Stierkalb
flex   •  ćěšenk ~a m Säugling
flex   •  ćopłokrejnik ~a m cool. Warmblüter
flex   •  dańk ~a m cool. Damhirsch
flex   •  dejak ~a m cool. (↕ popjelak / walak) Ziegenmelker, Nachtschwalbe
flex   •  dłusk ~a m cool. (↕ křiwonóska) Kernbeißer
flex 2   •  dnjownik ~a m cool. Tagfalter
flex   •  dobijak ~a m Klepper, altes Pferd
flex   •  doćepak ~a m (↕ klepotak / woćepak) Schindmähre
flex   •  dołhonósnik ~a m cool. Rüsselkäfer
flex   •  drěwčik ~a m cool. Baumfalke
flex   •  drjewožračk ~a m Holzfresser
flex   •  dudkownik ~a m cool. Puppenräuber
flex 1   •  dundak ~a m cool. Trappe
flex   •  durak ~a m cool. Schneefink
flex   •  dwanaćehłósnik ~a m cool. Gelbspötter, Spottdrossel
flex   •  dypornak ~a m cool. Specht
flex   •  dyrkotačk ~a m cool. Zittertierchen
flex   •  dźesaćorak ~a m cool. Zehnender (jeleń z dźesać rohiznowymi kóncami)
flex   •  dźěrak ~a m cool. (↕ prózdnjeńcowy lehnjak) Höhlenbrüter
flex   •  frunčak ~a m cool. Schwärmer
flex   •  hadźik ~a m dim.||cool. kleine Schlange
flex 1   •  hanjak ~a m Rennpferd
flex   •  harjenk ~a m wobch.||cool. (*↑ jerij) Hering
flex   •  hawak ~a m dźěć. Hund
flex   •  helčik ~a m cool. Käfermilbe
flex   •  hnězdak ~a m cool. Nesthocker
flex   •  hnězdak ~a m cool. Nestling
flex   •  hnězdušk ~a m (↕ pleńčo) Nesthäkchen
flex   •  hnójnik ~a m cool. (↕ hnojak / hownik) Mistkäfer
flex   •  hołbik ~a m dim.||cool. Täubchen
flex   •  honačik ~a m dim.||cool. Hähnchen
flex   •  hownik ~a m cool. (↕ hnojak / hnójnik) Mistkäfer
flex   •  hrjuzk ~a m cool. (↕ čripula) Gründling, Gressling (ryba)
flex 2   •  hróšik ~a m cool. Seepferdchen
flex 2   •  hrymzak ~a m cool. Nagetier
flex   •  humpak ~a m cool. Große Rohrdommel
flex   •  hupak ~a m cool. (ale ↕ hłupak) Wiedehopf
flex   •  husańčnik ~a m cool. (↕ pumplička) Schlupfwespe
flex   •  hwizdak ~a m cool. (↕ brjohak / łyska) Strandläufer
flex   •  chocholik ~a m cool. (↕ drjewjanka / drjewjenka) Haubenlerche
flex 2   •  jelenk ~a m dim.||cool. kleiner Hirsch
flex   •  jemjelnik ~a m cool. Misteldrossel, Mistelfink
flex   •  jermank ~a m cool. (↕ hermelin) Hermelin
flex   •  jěrušk ~a m cool. Elritze (ryba)
flex   •  jěžik ~a m dim.||cool. Igelchen
flex 2   •  kałačk ~a m dim.||cool. Stichling (ryba)
flex   •  kałatokóžnik ~a m cool. Stachelhäuter
flex   •  kamzyk ~a m cool. (↕ gemsa) Gämse
flex   •  kanarik ~a m cool. Kanarienvogel
flex   •  kaponk ~a m dim.||cool.||reg. (*↑ honačik) Hähnchen
flex   •  karpik ~a m dim.||cool. Karpfen
flex   •  kenguruh ~a m cool.||zest. (*↑ kenguru) Känguru
flex 2   •  klepotak ~a m (↕ doćepak / woćepak) Schindmähre
flex   •  kobčik ~a m cool. Wespenbussard
flex   •  kobušk ~a m cool. Rötelfalke
flex   •  koleskowničk ~a m cool. Rädertier

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!