Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie Alfons m PN Alfons

flex   •  Actek ~a m Azteke
flex   •  Achilles ~a m myt. Achilles (rjek grjekskeje powěsće)
flex   •  Alojs ~a m PN Alois
flex   •  Angelsaks ~a m Angelsachse
flex   •  anonymus ~a m Anonymus
flex   •  antirjek ~a m Antiheld
flex   •  antropolog ~a m Anthropologe
flex   •  argus ~a m Argus (kruty stražnik)
flex   •  Argus ~a m myt. Argus (hober grjekskeje powěsće)
flex   •  archeolog ~a m Archäologe
flex   •  astrolog ~a m Astrologe
flex 2   •  Atlas ~a m myt. Atlas (postawa grjekskeje powěsće)
flex   •  Awgias ~a m myt. Augias (postawa grjekskeje powěsće)
flex   •  bakteriolog ~a m Bakteriologe
flex   •  Bask ~a m Baske
flex 2   •  běłoch ~a m der Weiße
flex   •  biolog ~a m Biologe
flex   •  Bjedrich ~a m PN Friedrich
flex   •  blěduch ~a m blasser Mensch, Bleichgesicht
flex   •  bolšewik ~a m hist. Bolschewik
flex   •  bos ~a m Boss
flex   •  boss ~a m (*↑ bos) Boss
flex   •  bratřik ~a m dim. Brüderchen
flex 2   •  burik ~a m dim. Bäuerlein
flex   •  buržuaz ~a m Bourgeois
flex   •  cisterciens ~a m Zisterzienser (rjadnik)
flex   •  coolog ~a m Zoologe
flex   •  čłowječk ~a m dim. Menschlein
flex   •  Delnjosaks ~a m Niedersachse
flex   •  demagog ~a m Demagoge
flex   •  dialektolog ~a m Dialektologe
flex   •  dramaturg ~a m Dramaturg
flex   •  dźiwnuch ~a m Sonderling
flex   •  dźiwoch ~a m Wilderer
flex   •  entomolog ~a m Entomologe
flex   •  etnolog ~a m Ethnologe
flex   •  etymolog ~a m Etymologe
flex   •  eunuch ~a m Eunuch
flex 1   •  famulus ~a m Famulus
flex   •  farmakolog ~a m Pharmakologe
flex   •  felach ~a m Fellache
flex   •  Feliks ~a m PN Felix
flex   •  filolog ~a m Philologe
flex   •  fips ~a m Fips (mały čłowjek)
flex   •  Franc ~a m PN Franz
flex   •  Francoz ~a m Franzose
flex   •  Frank ~a m Franke
flex   •  freak ~a m Freak
flex   •  Friz ~a m Friese
flex   •  fyziolog ~a m Physiologe
flex   •  genealog ~a m Genealoge
flex   •  generalisimus ~a m woj. Generalissimus
flex   •  geolog ~a m Geologe
flex   •  grafolog ~a m Grafologe
flex   •  Grjek ~a m Grieche
flex   •  gynekolog ~a m Gynäkologe
flex 2   •  Habsburg ~a m Habsburger
flex   •  hajnk ~a m (*↑ hajnik) Förster
flex   •  hajnk ~a m (*↑ hajnik) Jäger
flex   •  heros ~a m Heros
flex   •  Hess ~a m Hesse
flex   •  histolog ~a m Histologe
flex   •  hołuch ~a m Habenichts
flex   •  hólčk ~a m dim. Jungchen, Knäblein
flex   •  horduch ~a m stolzer Mensch
flex   •  charakterolog ~a m Charakterologe
flex   •  chirurg ~a m Chirurg
flex 1   •  Chrystus ~a m PN Christus
flex   •  ideolog ~a m Ideologe
flex   •  ichtyolog ~a m Ichthyologe
flex   •  indolog ~a m Indologe
flex   •  Indonez ~a m Indonesier
flex   •  japanolog ~a m Japanologe
flex   •  jědźk ~a m Esser
flex   •  kašpork ~a m dim. Hampelmännchen, Kasperle
flex   •  katolik ~a m Katholik
flex   •  Kazach ~a m Kasache
flex   •  kiprik ~a m (↕ brašniwc / kipruš) gebrechlicher Mensch
flex   •  Kirgiz ~a m Kirgise
flex   •  kmót ~a m Pate, Gevatter
flex   •  kmót ~a m wobch. Kunde, schöner Freund
flex 2   •  kralik ~a m dim. König
flex   •  krawčik ~a m dim. Schneiderlein
flex   •  kupčik ~a m Schacherer
flex   •  Kursaks ~a m Kursachse
flex   •  kurwjerch ~a m Kurfürst
flex   •  kuzenk ~a m Cousin
flex   •  łazenk ~a m (↕ barběr) Barbier
flex   •  łazenk ~a m Kurpfuscher
flex   •  lajk ~a m Laie
flex   •  lenik ~a m Lehngutsbesitzer
flex   •  lěnik ~a m (*↑ lěnjoch) Faulpelz
flex   •  lěnjoch ~a m Faulpelz
flex   •  lěnjoch ~a m Müßiggänger
flex 2   •  lubčik ~a m dim. Liebhaber
flex   •  majordomus ~a m hist. Majordomus
flex   •  marquis ~a m Marquis (zemjanski titul)
flex   •  mazuch ~a m Schmutzfink
flex   •  Mesias ~a m Messias
flex   •  metalurg ~a m Metallurge

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!