flex   wotkry|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p 1. enthüllen, aufdecken; 2. entdecken; 3. entlarven; 4. erschließen

  flex   •  wotkry|ć p

enttarnen SNL Verb

flex demaskować ip

flex wotkryć p

flex wotkrywać ip