dźěl| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip 1. teilen; 2. einteilen; 3. scheiden; 4. trennen

   flex   •  dźěl|ić ip

abkoppeln SNL Verb

abhängen

flex wotpójsnyć p

flex wotpójšeć ip

flex wotkoplować p, ip

trennen

flex wotkoplować p, ip

flex dźělić ip