Suche Key: v1.njekedzbliwy1-m2

    flex  •  njekedźbliw|y (↕ njewobhladniwy) unvorsichtig