flex   •  fantasma indekl. m (*↑ błudmo) Phantasma