Suche Key: d2.wopacne1

 flex 2   •  wopačn|e

Ente SNL Subst

↑DOW

falsche Meldung

flex kačka f

neutral flex 2 wopačne flex wozjewjenje n

neutral flex 2 wopačna flex powěsć f

Falschaussage SNL Subst

flex 2 wopačne flex wuprajenje n

flex njewěrne flex wuprajenje n

Falschbuchung SNL Subst

flex 2 wopačne flex knihowanje n

Fehlbedienung SNL Subst

flex 2 wopačne flex posłužowanje n

flex mylne flex posłužowanje n

flex zmylk m při posłužowanju

Fehlleistung SNL Subst

flex 2 wopačne flex jednanje n

flex mylne flex jednanje n