Ł
flex   •  wikowanj|e n

siehe Deutsch Ost-West-Handel TermSta Subst

flex wuchodo-zapadne flex wikowanje n

flex wikowanje n mjez wuchodom a zapadom

siehe Deutsch Baustoffhandel SNL Subst

Tätigkeit

flex wikowanje n z twaršćiznami

flex twaršćiznowe flex wikowanje n

Geschäft

flex předawanišćo n twaršćiznow

flex wikowanišćo n z twaršćiznami

flex wikowanišćo n za twaršćizny

siehe Deutsch Drogenhandel SNL Subst

flex wikowanje n z drogami

siehe Deutsch Fachhandel SNL Subst

flex 2 fachowe flex wikowanje n

flex 2 specialne flex wikowanje n

siehe Deutsch Frauenhandel SNL Subst

flex wikowanje n ze žonami

siehe Deutsch Importgeschäft SNL Subst

Tätigkeit

flex importowe flex wikowanje n

flex importne flex wikowanje n

flex dowozowe flex wikowanje n

flex importowe flex wobchodnistwo n

flex importne flex wobchodnistwo n

flex dowozowe flex wobchodnistwo n

Gewinn

flex importowy flex dobytk m

flex importny flex dobytk m

flex dowozowy flex dobytk m

flex dobytk m z importa

flex dobytk m z dowoza

siehe Deutsch Internethandel SNL Subst

flex 2 internetne flex wikowanje n

flex internetowe flex wikowanje n

flex wikowanje n w interneće

flex wikowanje n přez internet

siehe Deutsch Kommerz SNL Subst

flex komerc m

flex wikowanje n

flex wobchodnistwo n

siehe Deutsch Lombardgeschäft SNL Subst

flex lombardowe flex wikowanje n

siehe Deutsch Millionengeschäft SNL Subst

Gewinn

flex 3 (wobchodny) flex dobytk m w milionach

flex milionowy flex dobytk m

Handelstätigkeit

flex milionowe flex wikowanje n

flex wikowanje n z milionami

siehe Deutsch Organhandel SNL Subst

flex wikowanje n z organami

siehe Deutsch Sortenhandel SNL Subst Bankwesen

flex wikowanje n z dewizami

siehe Deutsch Versandgeschäft SNL Subst

flex rozpósłanske flex wobchodnistwo n

flex rozesłanske flex wobchodnistwo n

flex rozpósłanske flex wikowanje n

flex rozesłanske flex wikowanje n

siehe Deutsch Waffenhandel SNL Subst

flex wikowanje n z brónjemi

flex brónjowe flex wikowanje n

siehe Deutsch Weinhandel SNL Subst

flex wikowanje n z winom

flex winowe flex wikowanje n