Ł
flex   •  naležnosć f

siehe Deutsch Bankgeschäft SNL Subst

flex bankowa flex naležnosć f

siehe Deutsch Geheimsache SNL Subst

flex 2 tajna flex naležnosć f

flex 2 tajna flex wěc f

siehe Deutsch Nachlasssache SNL Subst

flex wěc f zawostajenstwa

flex naležnosć f zawostajenstwa

siehe Deutsch Sorgerechtsstreit SNL Subst Rechtswesen

flex 2 (sudniska) flex naležnosć f nastupajo zastaranske prawo

flex 2 (sudniska) flex zwada f zastaranskeho prawa dla

siehe Deutsch Strafsache SNL Subst

flex 2 chłostanska flex naležnosć f

flex 2 chłostanska flex wěc f

siehe Deutsch Streitsache SNL Subst

allgemein

flex zwadna flex naležnosć f

flex zwadna flex wěc f

flex naležnosć f rozestajenja

flex wěc f rozestajenja

Rechtswesen

flex 2 sudniska flex naležnosć f

flex 2 sudniska flex wěc f

flex 2 prawniske flex rozestajenje n

flex 2 prawne flex rozestajenje n