Ł 
Platzhalter flex   •  kónčin|a f

siehe Deutsch Abflussgebiet TermGeo Subst

flex wottočnišćo n

flex wottokowa flex kónčina f

siehe Deutsch Altindustriegebiet TermGeo Subst

flex staroindustrijowa flex kónčina f

flex 2 stara flex 2 industrijna flex kónčina f

siehe Deutsch Altmoränengebiet TermGeo Subst

flex staromorenowa flex kónčina f

flex staromorenowy flex wobwod m

siehe Deutsch Brutgebiet TermBio Subst

flex lehnjenska flex kónčina f

siehe Deutsch Jungmoränengebiet TermGeo Subst

flex młodomorenowa flex kónčina f

siehe Deutsch Neckargebiet TermGeo Subst NP: Region

flex Neckarska flex kónčina f

siehe Deutsch Nordpolargebiet TermGeo Subst

flex Sewjernopolarna flex kónčina f

siehe Deutsch Südpolargebiet TermGeo Subst


flex južnopolarna flex kónčina f

siehe Deutsch Zuwanderungsgebiet TermGeo Subst

flex připućowanska flex kónčina f

siehe Deutsch Grasland SNL Subst ↑DOW auch

flex trawata flex kónčina f

siehe Deutsch Katastrophengebiet SNL Subst ↑DOW auch

flex katastrofowa flex kónčina f

flex katastrofowy flex teritorij m

flex kónčina f katastrofy

flex teritorij m katastrofy

siehe Deutsch Krisengebiet SNL Subst

flex krizowa flex kónčina f

flex krizowy flex region m

flex krizowy flex teritorij m

siehe Deutsch Landschaftsschutzgebiet SNL Subst ↑DOW auch

flex krajinoškitna flex kónčina f

siehe Deutsch Neubaugebiet SNL Subst

flex 2 nowotwarska flex kónčina f

flex kónčina f nowotwarow

flex 2 nowotwarski flex dźěl m

flex 2 nowotwarski flex 2 měšćanski flex dźěl m

flex 2 nowotwarski flex 2 wjesny flex dźěl m

siehe Deutsch Schongebiet SNL Subst

flex 2 škitana flex kónčina f

flex 2 škitna flex kónčina f

flex 2 škitane flex pasmo n

flex 2 škitne flex pasmo n

flex 2 škitany flex teren m

flex 2 škitny flex teren m

siehe Deutsch Servicewüste SNL Subst

flex serwisowa flex pusćina f

flex serviceowa flex pusćina f

flex servicowa flex pusćina f

flex kónčina f bjez posłužbow

na posłužby flex 2 chuda flex kónčina f

siehe Deutsch Teichgegend SNL Subst

flex hatna flex krajina f

flex hatowa flex krajina f

flex hatata flex krajina f

flex hatna flex kónčina f

flex hatowa flex kónčina f

flex hatata flex kónčina f

siehe Deutsch Wahlgebiet SNL Subst

flex 2 wólbna flex kónčina f

flex 2 wólbny flex teritorij m

siehe Deutsch Waldgebiet SNL Subst

flex 2 lěsna flex kónčina f

flex lěsnišćo n