flex   •  jednanj|e n

Amtsenthebungsverfahren SNL Subst

flex jednanje n k wotwołanju (ze zastojnstwa)

flex jednanje n k suspendowanju (ze zastojnstwa)

flex jednanje n k suspensiji (ze zastojnstwa)

flex wotwołanske flex jednanje n

Appellationsgericht SNL Subst ↑DOW auch

flex apelaciske flex jednanje n

Asylverfahren SNL Subst

flex azylowe flex jednanje n

flex azylowa flex procedura f

Einspruchsverfahren SNL Subst

flex spřećiwjenske flex jednanje n

flex přećiwjenske flex jednanje n

flex 2 protestne flex jednanje n

flex protestowe flex jednanje n

flex jednanje n

Fehlleistung SNL Subst

flex 2 wopačne flex jednanje n

flex mylne flex jednanje n

Feststellungsverfahren SNL Subst Rechtswesen

flex 2 zwěsćenske flex jednanje n

flex zwěsćowanske flex jednanje n

Friedensverhandlung SNL Subst

flex měrowe flex jednanje n

flex jednanje n wo měr

Fusionsverhandlung SNL Subst

flex jednanje n wo fuziji

flex jednanje n wo fuzionowanju

flex jednanje n wo fuzioněrowanju

flex jednanje n wo zjednoćenju

flex zjednoćenske flex jednanje n

Gerichtsverfahren SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 sudniske flex jednanje n

Insolvenzverfahren SNL Subst

flex 2 insolwencne flex jednanje n

flex jednanje n wo płaćenjanjekmanosći

Konkursverfahren SNL Subst

flex konkursowa flex procedura f

flex procedura f konkursa

flex konkursowe flex jednanje n

Liquidationsverhandlung SNL Subst

flex likwidaciske flex jednanje n

flex likwidowanske flex jednanje n

Lohnverhandlung SNL Subst

flex mzdowe flex jednanje n

flex jednanje n wo mzdźě

flex jednanje n wo mzdach

Ordnungsstrafverfahren SNL Subst ↑DOW auch

flex jednanje n porjadniskeje pokuty dla

Schiedsverfahren SNL Subst

flex 2 změrcowske flex jednanje n

Schlichtungsverfahren SNL Subst

flex 2 wujednanske flex jednanje n

flex 2 wujednawanske flex jednanje n

Steuerermittlungsverfahren SNL Subst

flex jednanje n k zwěsćenju dawkow

flex jednanje n k zwěsćenju wysokosće dawkow

Steuerstrafverfahren SNL Subst

flex 2 chłostanske flex jednanje n njepłaćenja dawkow dla

flex dawkochłostanske flex jednanje n

flex dawkowochłostanske flex jednanje n

flex 2 dawkowe flex 2 chłostanske flex jednanje n

Strafverfahren SNL Subst

flex 2 chłostanske flex jednanje n

Tarifverhandlung SNL Subst

flex tarifowe flex jednanje n

flex jednanje n wo tarifje

flex jednanje n wo tarifach

Verbotsverfahren SNL Subst

flex zakazowa flex procedura f

flex zakazowe flex jednanje n

flex procedura f zakaza

flex jednanje n zakaza

Vergleichsverfahren SNL Subst Rechtswesen

flex dojednanske flex jednanje n

Wahlprüfungsverfahren SNL Subst

flex wólbopruwowanske flex jednanje n

flex wólbopruwowanska flex procedura f

Zwangsverfahren SNL Subst Rechtswesen

flex 2 nućenske flex jednanje n