Suche Key: d2.hospodarski1

 flex 2   •  hospodarsk|i

Wirtschaftsasylant SNL Subst

flex 2 hospodarski flex azylant m

flex azylant m hospodarskich přičin dla

flex azylant m z hospodarskich přičin

Wirtschaftsaufschwung SNL Subst

flex 2 hospodarski flex rozmach m

flex rozmach m hospodarstwa

Wirtschaftsberater SNL Subst

flex 2 hospodarski flex 2 poradźowar m GSg poradźowarja

Wirtschaftsdelikt SNL Subst

flex 2 hospodarski flex delikt m

flex 2 hospodarski flex njeskutk m

flex 2 hospodarske flex přeńdźenje n

Wirtschaftsdezernent SNL Subst

flex 2 hospodarski flex decernent m

Wirtschaftsflüchtling SNL Subst

flex 2 hospodarski flex ćěkanc m

flex ćěkanc m hospodarskich přičin dla

flex ćěkanc m z hospodarskich přičin

Wirtschaftsgymnasium SNL Subst

flex 2 hospodarski flex gymnazij m

Wirtschaftsinformatiker SNL Subst

flex 2 hospodarski flex informatikar m GSg informatikarja

Wirtschaftsordnung SNL Subst

flex 2 hospodarski flex porjad m

Wirtschaftsprüfer SNL Subst

flex 2 hospodarski flex 2 pruwowar m GSg pruwowarja

flex 2 pruwowar m GSg pruwowarja hospodarstwa

Wirtschaftsverband SNL Subst

flex 2 hospodarski flex zwjazk m

Wirtschaftswachstum SNL Subst

flex 2 hospodarski flex rozrost m

flex 2 hospodarski flex róst m GSg rósta, rosta

flex rozrost m hospodarstwa

flex róst m GSg rósta, rosta hospodarstwa