flex   •  hódnot|a f

Abtastwert TermInf Subst

EDV

flex wottasanska flex hódnota f

Ausgabewert TermInf Subst

flex wudawanska flex hódnota f

flex wuslědk m

Elektronegativitätswert TermCh Subst

flex elektronegatiwna flex hódnota f

flex hódnota f elektronegatiwity

Emissionswert TermGeo Subst

flex emisiska flex hódnota f

Nährwert TermCh Subst

flex cyrobiznowa flex hódnota f

flex cyrobna flex hódnota f

Widerstandsbeiwert TermFy Subst

flex haćenska flex hódnota f

flex haćenska flex ličba f

Widerstandswert TermInf Subst

flex zapěrowa flex hódnota f

Zeichenwert TermInf Subst

flex znamješkowa flex hódnota f

flex hódnota f znamješka

Beschleunigungswert SNL Subst

flex hódnota f pospěšenja

flex pospěšenska flex hódnota f

Eckwert SNL Subst

flex róžkowa flex hódnota f

flex orientaciska flex hódnota f

Eigenwert SNL Subst

flex swójska flex hódnota f

Grundwert SNL Subst

flex zakładna flex hódnota f

Kaufwert SNL Subst

flex kupna flex hódnota f

Liebhaberwert SNL Subst

flex lubowarska flex hódnota f

Marktwert SNL Subst

flex wična flex hódnota f

flex wikowa flex hódnota f

flex hódnota f na wikach

Minderwert SNL Subst

flex mjeńša flex hódnota f

flex mjenjehódnota f

Minimalwert SNL Subst

flex minimalna flex hódnota f

Näherungswert SNL Subst

flex přibližna flex hódnota f

Neuwert SNL Subst

flex hódnota f noweje twory

flex nowokupna flex hódnota f

Schrottwert SNL Subst

flex šrótowa flex hódnota f

flex šrotowa flex hódnota f

Stärkewert SNL Subst

flex škrobowa flex hódnota f

Tiefstwert SNL Subst

jara flex niska flex hódnota f

flex najniša flex hódnota f

Verkehrswert SNL Subst Wirtschaft

flex tuchwilna flex hódnota f

Vermögenswert SNL Subst

flex zamóženska flex hódnota f

flex hódnota f zamóženja

flex hódnota f zamóženstwa

Versicherungswert SNL Subst

flex zawěsćenska flex hódnota f