Ł 

Suche Key: [v1.prinosk1]

 flex   přinošk ~a m 1. Beitrag; sobustawski ~ Mitgliedsbeitrag; 2. Beitrag, Zuarbeit
  1.   •  přinošk ~a m Beitrag; sobustawski ~ Mitgliedsbeitrag
  2.   •  přinošk ~a m Beitrag, Zuarbeit