zahnuć

prefixFlags: N
suffixFlags: CZ

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njezahnujunje~ -> ~ć ~juPRE N-000 SFX C-000  
njezahnuješnje~ -> ~ć ~ješPRE N-000 SFX C-001  
njezahnujenje~ -> ~ć ~jePRE N-000 SFX C-002  
njezahnujemojnje~ -> ~ć ~jemojPRE N-000 SFX C-003  
njezahnujetajnje~ -> ~ć ~jetajPRE N-000 SFX C-004  
njezahnujetejnje~ -> ~ć ~jetejPRE N-000 SFX C-005  
njezahnujemynje~ -> ~ć ~jemyPRE N-000 SFX C-006  
njezahnujećenje~ -> ~ć ~jećePRE N-000 SFX C-007  
njezahnujanje~ -> ~ć ~jaPRE N-000 SFX C-008  
njezahnujnje~ -> ~ć ~jPRE N-000 SFX C-009  
njezahnujmojnje~ -> ~ć ~jmojPRE N-000 SFX C-010  
njezahnujtajnje~ -> ~ć ~jtajPRE N-000 SFX C-011  
njezahnujtejnje~ -> ~ć ~jtejPRE N-000 SFX C-012  
njezahnujmynje~ -> ~ć ~jmyPRE N-000 SFX C-013  
njezahnujćenje~ -> ~ć ~jćePRE N-000 SFX C-014  
njezahnujonje~ -> ~ć ~joPRE N-000 SFX C-015  
njezahnuwšinje~ -> ~ć ~wšiPRE N-000 SFX C-016  
njezahnułnje~ -> ~([^e])ć ~\1łPRE N-000 SFX C-017  
njezahnułanje~ -> ~([^e])ć ~\1łaPRE N-000 SFX C-018  
njezahnułonje~ -> ~([^e])ć ~\1łoPRE N-000 SFX C-019  
njezahnułenje~ -> ~([^e])ć ~\1łePRE N-000 SFX C-020  
njezahnułojnje~ -> ~([^e])ć ~\1łojPRE N-000 SFX C-021  
njezahnułejnje~ -> ~([^e])ć ~\1łejPRE N-000 SFX C-022  
njezahnulinje~ -> ~ć ~liPRE N-000 SFX C-023  
njezahnujacynje~ -> ~ć ~jacyPRE N-000 SFX C-030  
njezahnujacanje~ -> ~ć ~jacaPRE N-000 SFX C-031  
njezahnujacenje~ -> ~ć ~jacePRE N-000 SFX C-032  
njezahnujacehonje~ -> ~ć ~jacehoPRE N-000 SFX C-033  
njezahnujacejenje~ -> ~ć ~jacejePRE N-000 SFX C-034  
njezahnujacemunje~ -> ~ć ~jacemuPRE N-000 SFX C-035  
njezahnujacejnje~ -> ~ć ~jacejPRE N-000 SFX C-036  
njezahnujacunje~ -> ~ć ~jacuPRE N-000 SFX C-037  
njezahnujacymnje~ -> ~ć ~jacymPRE N-000 SFX C-038  
njezahnujacajnje~ -> ~ć ~jacajPRE N-000 SFX C-039  
njezahnujacejunje~ -> ~ć ~jacejuPRE N-000 SFX C-040  
njezahnujacymajnje~ -> ~ć ~jacymajPRE N-000 SFX C-041  
njezahnujacychnje~ -> ~ć ~jacychPRE N-000 SFX C-042  
njezahnujacyminje~ -> ~ć ~jacymiPRE N-000 SFX C-043  
njezahnutynje~ -> ~ć ~tyPRE N-000 SFX C-044  
njezahnutanje~ -> ~ć ~taPRE N-000 SFX C-045  
njezahnutenje~ -> ~ć ~tePRE N-000 SFX C-046  
njezahnutehonje~ -> ~ć ~tehoPRE N-000 SFX C-047  
njezahnutejenje~ -> ~ć ~tejePRE N-000 SFX C-048  
njezahnutejnje~ -> ~ć ~tejPRE N-000 SFX C-049  
njezahnutunje~ -> ~ć ~tuPRE N-000 SFX C-050  
njezahnutymnje~ -> ~ć ~tymPRE N-000 SFX C-051  
njezahnutajnje~ -> ~ć ~tajPRE N-000 SFX C-052  
njezahnutejunje~ -> ~ć ~tejuPRE N-000 SFX C-053  
njezahnutymajnje~ -> ~ć ~tymajPRE N-000 SFX C-054  
njezahnutychnje~ -> ~ć ~tychPRE N-000 SFX C-055  
njezahnutymnje~ -> ~ć ~tymPRE N-000 SFX C-056  
njezahnutyminje~ -> ~ć ~tymiPRE N-000 SFX C-057  
njezahnućinje~ -> ~(ć) ~\1iPRE N-000 SFX C-058  
njezahnućenje~ -> ~(ć) ~\1ePRE N-000 SFX C-059  
njezahnućanje~ -> ~(ć) ~\1aPRE N-000 SFX C-060  
njezahnućunje~ -> ~(ć) ~\1uPRE N-000 SFX C-061  
njezahnućomnje~ -> ~(ć) ~\1omPRE N-000 SFX C-062  
njezahnuchnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chPRE N-000 SFX Z-024  
njezahnunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1PRE N-000 SFX Z-025  
njezahnuchmojnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmojPRE N-000 SFX Z-026  
njezahnuštajnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štajPRE N-000 SFX Z-027  
njezahnuštejnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štejPRE N-000 SFX Z-028  
njezahnuchmynje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmyPRE N-000 SFX Z-029  
njezahnušćenje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1šćePRE N-000 SFX Z-030  
njezahnuchunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chuPRE N-000 SFX Z-031  
njezahnućnje~PRE N-000  
zahnuju~ć ~juSFX C-000  
zahnuješ~ć ~ješSFX C-001  
zahnuje~ć ~jeSFX C-002  
zahnujemoj~ć ~jemojSFX C-003  
zahnujetaj~ć ~jetajSFX C-004  
zahnujetej~ć ~jetejSFX C-005  
zahnujemy~ć ~jemySFX C-006  
zahnujeće~ć ~jećeSFX C-007  
zahnuja~ć ~jaSFX C-008  
zahnuj~ć ~jSFX C-009  
zahnujmoj~ć ~jmojSFX C-010  
zahnujtaj~ć ~jtajSFX C-011  
zahnujtej~ć ~jtejSFX C-012  
zahnujmy~ć ~jmySFX C-013  
zahnujće~ć ~jćeSFX C-014  
zahnujo~ć ~joSFX C-015  
zahnuwši~ć ~wšiSFX C-016  
zahnuł~([^e])ć ~\1łSFX C-017  
zahnuła~([^e])ć ~\1łaSFX C-018  
zahnuło~([^e])ć ~\1łoSFX C-019  
zahnułe~([^e])ć ~\1łeSFX C-020  
zahnułoj~([^e])ć ~\1łojSFX C-021  
zahnułej~([^e])ć ~\1łejSFX C-022  
zahnuli~ć ~liSFX C-023  
zahnujacy~ć ~jacySFX C-030  
zahnujaca~ć ~jacaSFX C-031  
zahnujace~ć ~jaceSFX C-032  
zahnujaceho~ć ~jacehoSFX C-033  
zahnujaceje~ć ~jacejeSFX C-034  
zahnujacemu~ć ~jacemuSFX C-035  
zahnujacej~ć ~jacejSFX C-036  
zahnujacu~ć ~jacuSFX C-037  
zahnujacym~ć ~jacymSFX C-038  
zahnujacaj~ć ~jacajSFX C-039  
zahnujaceju~ć ~jacejuSFX C-040  
zahnujacymaj~ć ~jacymajSFX C-041  
zahnujacych~ć ~jacychSFX C-042  
zahnujacymi~ć ~jacymiSFX C-043  
zahnuty~ć ~tySFX C-044  
zahnuta~ć ~taSFX C-045  
zahnute~ć ~teSFX C-046  
zahnuteho~ć ~tehoSFX C-047  
zahnuteje~ć ~tejeSFX C-048  
zahnutej~ć ~tejSFX C-049  
zahnutu~ć ~tuSFX C-050  
zahnutym~ć ~tymSFX C-051  
zahnutaj~ć ~tajSFX C-052  
zahnuteju~ć ~tejuSFX C-053  
zahnutymaj~ć ~tymajSFX C-054  
zahnutych~ć ~tychSFX C-055  
zahnutym~ć ~tymSFX C-056  
zahnutymi~ć ~tymiSFX C-057  
zahnući~(ć) ~\1iSFX C-058  
zahnuće~(ć) ~\1eSFX C-059  
zahnuća~(ć) ~\1aSFX C-060  
zahnuću~(ć) ~\1uSFX C-061  
zahnućom~(ć) ~\1omSFX C-062  
zahnuch~([aeěuiy])ć ~\1chSFX Z-024  
zahnu~([aeěuiy])ć ~\1SFX Z-025 #0 žahnu
zahnuchmoj~([aeěuiy])ć ~\1chmojSFX Z-026  
zahnuštaj~([aeěuiy])ć ~\1štajSFX Z-027  
zahnuštej~([aeěuiy])ć ~\1štejSFX Z-028  
zahnuchmy~([aeěuiy])ć ~\1chmySFX Z-029  
zahnušće~([aeěuiy])ć ~\1šćeSFX Z-030  
zahnuchu~([aeěuiy])ć ~\1chuSFX Z-031  
zahnuć// Grundwort