zaduć

prefixFlags: N
suffixFlags: CZ

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njezadujunje~ -> ~ć ~juPRE N-000 SFX C-000  
njezaduješnje~ -> ~ć ~ješPRE N-000 SFX C-001  
njezadujenje~ -> ~ć ~jePRE N-000 SFX C-002 #1 njezaduje
njezadujemojnje~ -> ~ć ~jemojPRE N-000 SFX C-003  
njezadujetajnje~ -> ~ć ~jetajPRE N-000 SFX C-004  
njezadujetejnje~ -> ~ć ~jetejPRE N-000 SFX C-005  
njezadujemynje~ -> ~ć ~jemyPRE N-000 SFX C-006  
njezadujećenje~ -> ~ć ~jećePRE N-000 SFX C-007  
njezadujanje~ -> ~ć ~jaPRE N-000 SFX C-008  
njezadujnje~ -> ~ć ~jPRE N-000 SFX C-009  
njezadujmojnje~ -> ~ć ~jmojPRE N-000 SFX C-010  
njezadujtajnje~ -> ~ć ~jtajPRE N-000 SFX C-011  
njezadujtejnje~ -> ~ć ~jtejPRE N-000 SFX C-012  
njezadujmynje~ -> ~ć ~jmyPRE N-000 SFX C-013  
njezadujćenje~ -> ~ć ~jćePRE N-000 SFX C-014  
njezadujonje~ -> ~ć ~joPRE N-000 SFX C-015  
njezaduwšinje~ -> ~ć ~wšiPRE N-000 SFX C-016  
njezadułnje~ -> ~([^e])ć ~\1łPRE N-000 SFX C-017  
njezadułanje~ -> ~([^e])ć ~\1łaPRE N-000 SFX C-018  
njezadułonje~ -> ~([^e])ć ~\1łoPRE N-000 SFX C-019  
njezadułenje~ -> ~([^e])ć ~\1łePRE N-000 SFX C-020  
njezadułojnje~ -> ~([^e])ć ~\1łojPRE N-000 SFX C-021  
njezadułejnje~ -> ~([^e])ć ~\1łejPRE N-000 SFX C-022  
njezadulinje~ -> ~ć ~liPRE N-000 SFX C-023  
njezadujacynje~ -> ~ć ~jacyPRE N-000 SFX C-030  
njezadujacanje~ -> ~ć ~jacaPRE N-000 SFX C-031  
njezadujacenje~ -> ~ć ~jacePRE N-000 SFX C-032  
njezadujacehonje~ -> ~ć ~jacehoPRE N-000 SFX C-033  
njezadujacejenje~ -> ~ć ~jacejePRE N-000 SFX C-034  
njezadujacemunje~ -> ~ć ~jacemuPRE N-000 SFX C-035  
njezadujacejnje~ -> ~ć ~jacejPRE N-000 SFX C-036  
njezadujacunje~ -> ~ć ~jacuPRE N-000 SFX C-037  
njezadujacymnje~ -> ~ć ~jacymPRE N-000 SFX C-038  
njezadujacajnje~ -> ~ć ~jacajPRE N-000 SFX C-039  
njezadujacejunje~ -> ~ć ~jacejuPRE N-000 SFX C-040  
njezadujacymajnje~ -> ~ć ~jacymajPRE N-000 SFX C-041  
njezadujacychnje~ -> ~ć ~jacychPRE N-000 SFX C-042  
njezadujacyminje~ -> ~ć ~jacymiPRE N-000 SFX C-043  
njezadutynje~ -> ~ć ~tyPRE N-000 SFX C-044  
njezadutanje~ -> ~ć ~taPRE N-000 SFX C-045  
njezadutenje~ -> ~ć ~tePRE N-000 SFX C-046  
njezadutehonje~ -> ~ć ~tehoPRE N-000 SFX C-047  
njezadutejenje~ -> ~ć ~tejePRE N-000 SFX C-048  
njezadutejnje~ -> ~ć ~tejPRE N-000 SFX C-049  
njezadutunje~ -> ~ć ~tuPRE N-000 SFX C-050  
njezadutymnje~ -> ~ć ~tymPRE N-000 SFX C-051  
njezadutajnje~ -> ~ć ~tajPRE N-000 SFX C-052  
njezadutejunje~ -> ~ć ~tejuPRE N-000 SFX C-053  
njezadutymajnje~ -> ~ć ~tymajPRE N-000 SFX C-054  
njezadutychnje~ -> ~ć ~tychPRE N-000 SFX C-055  
njezadutymnje~ -> ~ć ~tymPRE N-000 SFX C-056  
njezadutyminje~ -> ~ć ~tymiPRE N-000 SFX C-057  
njezadućinje~ -> ~(ć) ~\1iPRE N-000 SFX C-058  
njezadućenje~ -> ~(ć) ~\1ePRE N-000 SFX C-059  
njezadućanje~ -> ~(ć) ~\1aPRE N-000 SFX C-060  
njezadućunje~ -> ~(ć) ~\1uPRE N-000 SFX C-061  
njezadućomnje~ -> ~(ć) ~\1omPRE N-000 SFX C-062  
njezaduchnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chPRE N-000 SFX Z-024  
njezadunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1PRE N-000 SFX Z-025 #1 njezadu
njezaduchmojnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmojPRE N-000 SFX Z-026  
njezaduštajnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štajPRE N-000 SFX Z-027  
njezaduštejnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štejPRE N-000 SFX Z-028  
njezaduchmynje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmyPRE N-000 SFX Z-029  
njezadušćenje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1šćePRE N-000 SFX Z-030  
njezaduchunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chuPRE N-000 SFX Z-031  
njezadućnje~PRE N-000  
zaduju~ć ~juSFX C-000  
zaduješ~ć ~ješSFX C-001  
zaduje~ć ~jeSFX C-002 #15 zaduje
zadujemoj~ć ~jemojSFX C-003  
zadujetaj~ć ~jetajSFX C-004  
zadujetej~ć ~jetejSFX C-005  
zadujemy~ć ~jemySFX C-006  
zadujeće~ć ~jećeSFX C-007  
zaduja~ć ~jaSFX C-008 #2 zaduja
zaduj~ć ~jSFX C-009 #1 zaduj
zadujmoj~ć ~jmojSFX C-010  
zadujtaj~ć ~jtajSFX C-011  
zadujtej~ć ~jtejSFX C-012  
zadujmy~ć ~jmySFX C-013  
zadujće~ć ~jćeSFX C-014 #1 zadujće
zadujo~ć ~joSFX C-015  
zaduwši~ć ~wšiSFX C-016  
zaduł~([^e])ć ~\1łSFX C-017 #9 zaduł zadul
zaduła~([^e])ć ~\1łaSFX C-018 #1 zaduła
zaduło~([^e])ć ~\1łoSFX C-019 #1 zaduło
zadułe~([^e])ć ~\1łeSFX C-020  
zadułoj~([^e])ć ~\1łojSFX C-021  
zadułej~([^e])ć ~\1łejSFX C-022  
zaduli~ć ~liSFX C-023 #1 zaduli
zadujacy~ć ~jacySFX C-030  
zadujaca~ć ~jacaSFX C-031  
zadujace~ć ~jaceSFX C-032  
zadujaceho~ć ~jacehoSFX C-033  
zadujaceje~ć ~jacejeSFX C-034  
zadujacemu~ć ~jacemuSFX C-035  
zadujacej~ć ~jacejSFX C-036  
zadujacu~ć ~jacuSFX C-037  
zadujacym~ć ~jacymSFX C-038  
zadujacaj~ć ~jacajSFX C-039  
zadujaceju~ć ~jacejuSFX C-040  
zadujacymaj~ć ~jacymajSFX C-041  
zadujacych~ć ~jacychSFX C-042  
zadujacymi~ć ~jacymiSFX C-043  
zaduty~ć ~tySFX C-044  
zaduta~ć ~taSFX C-045  
zadute~ć ~teSFX C-046 #1 zadute
zaduteho~ć ~tehoSFX C-047  
zaduteje~ć ~tejeSFX C-048  
zadutej~ć ~tejSFX C-049  
zadutu~ć ~tuSFX C-050  
zadutym~ć ~tymSFX C-051  
zadutaj~ć ~tajSFX C-052  
zaduteju~ć ~tejuSFX C-053  
zadutymaj~ć ~tymajSFX C-054  
zadutych~ć ~tychSFX C-055  
zadutym~ć ~tymSFX C-056  
zadutymi~ć ~tymiSFX C-057  
zadući~(ć) ~\1iSFX C-058  
zaduće~(ć) ~\1eSFX C-059  
zaduća~(ć) ~\1aSFX C-060  
zaduću~(ć) ~\1uSFX C-061 #1 zaduću
zadućom~(ć) ~\1omSFX C-062 #3 zadućom
zaduch~([aeěuiy])ć ~\1chSFX Z-024 #1 zaduch
zadu~([aeěuiy])ć ~\1SFX Z-025 #50 zadu
zaduchmoj~([aeěuiy])ć ~\1chmojSFX Z-026  
zaduštaj~([aeěuiy])ć ~\1štajSFX Z-027  
zaduštej~([aeěuiy])ć ~\1štejSFX Z-028  
zaduchmy~([aeěuiy])ć ~\1chmySFX Z-029  
zadušće~([aeěuiy])ć ~\1šćeSFX Z-030  
zaduchu~([aeěuiy])ć ~\1chuSFX Z-031 #3 zaduchu
zaduć// Grundwort#11 zaduć