zakładna forma słowaWarnočanka

SgDuPl
NomWarnočankaWarnočanceWarnočanki
GenWarnočankiWarnočankowWarnočankow
DatWarnočanceWarnočankomajWarnočankam
AccWarnočankuWarnočanceWarnočanki
Instr (z/ze)WarnočankuWarnočankomajWarnočankami
Loc (wo)WarnočanceWarnočankomajWarnočankach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej