Wortgrundformnjespokojny
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjespokojnynjespokojnanjespokojne
Gennjespokojneho
njespokojnoh1
njespokojnejenjespokojneho
njespokojnoh1
Datnjespokojnemu
njespokojnom1
njespokojnejnjespokojnemu
njespokojnom1
Accnjespokojneho
njespokojnoh1
njespokojnynjespokojnunjespokojne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojnymnjespokojnejnjespokojnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjespokojnajnjespokojnej
Gennjespokojneju
Datnjespokojnymaj
Accnjespokojnejunjespokojnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjespokojninjespokojne
Gennjespokojnych
Datnjespokojnym
Accnjespokojnychnjespokojne
Instr (z/ze)njespokojnymi
Loc (wo)njespokojnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjespokojnišinjespokojnišanjespokojniše
Gennjespokojnišeho
njespokojnišoh1
njespokojnišejenjespokojnišeho
njespokojnišoh1
Datnjespokojnišemu
njespokojnišom1
njespokojnišejnjespokojnišemu
njespokojnišom1
Accnjespokojnišeho
njespokojnišoh1
njespokojnišinjespokojnišunjespokojniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojnišimnjespokojnišejnjespokojnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjespokojnišej
Gennjespokojnišeju
Datnjespokojnišimaj
Accnjespokojnišejunjespokojnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjespokojnišinjespokojniše
Gennjespokojnišich
Datnjespokojnišim
Accnjespokojnišichnjespokojniše
Instr (z/ze)njespokojnišimi
Loc (wo)njespokojnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajnjespokojnišinajnjespokojnišanajnjespokojniše
Gennajnjespokojnišeho
najnjespokojnišoh1
najnjespokojnišejenajnjespokojnišeho
najnjespokojnišoh1
Datnajnjespokojnišemu
najnjespokojnišom1
najnjespokojnišejnajnjespokojnišemu
najnjespokojnišom1
Accnajnjespokojnišeho
najnjespokojnišoh1
najnjespokojnišinajnjespokojnišunajnjespokojniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najnjespokojnišimnajnjespokojnišejnajnjespokojnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajnjespokojnišej
Gennajnjespokojnišeju
Datnajnjespokojnišimaj
Accnajnjespokojnišejunajnjespokojnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najnjespokojnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajnjespokojnišinajnjespokojniše
Gennajnjespokojnišich
Datnajnjespokojnišim
Accnajnjespokojnišichnajnjespokojniše
Instr (z/ze)najnjespokojnišimi
Loc (wo)najnjespokojnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajnjespokojnišinanajnjespokojnišananajnjespokojniše
Gennanajnjespokojnišeho
nanajnjespokojnišoh1
nanajnjespokojnišejenanajnjespokojnišeho
nanajnjespokojnišoh1
Datnanajnjespokojnišemu
nanajnjespokojnišom1
nanajnjespokojnišejnanajnjespokojnišemu
nanajnjespokojnišom1
Accnanajnjespokojnišeho
nanajnjespokojnišoh1
nanajnjespokojnišinanajnjespokojnišunanajnjespokojniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajnjespokojnišimnanajnjespokojnišejnanajnjespokojnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajnjespokojnišej
Gennanajnjespokojnišeju
Datnanajnjespokojnišimaj
Accnanajnjespokojnišejunanajnjespokojnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajnjespokojnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajnjespokojnišinanajnjespokojniše
Gennanajnjespokojnišich
Datnanajnjespokojnišim
Accnanajnjespokojnišichnanajnjespokojniše
Instr (z/ze)nanajnjespokojnišimi
Loc (wo)nanajnjespokojnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřenjespokojnypřenjespokojnapřenjespokojne
Genpřenjespokojneho
přenjespokojnoh1
přenjespokojnejepřenjespokojneho
přenjespokojnoh1
Datpřenjespokojnemu
přenjespokojnom1
přenjespokojnejpřenjespokojnemu
přenjespokojnom1
Accpřenjespokojneho
přenjespokojnoh1
přenjespokojnypřenjespokojnupřenjespokojne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přenjespokojnympřenjespokojnejpřenjespokojnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřenjespokojnajpřenjespokojnej
Genpřenjespokojneju
Datpřenjespokojnymaj
Accpřenjespokojnejupřenjespokojnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přenjespokojnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřenjespokojnipřenjespokojne
Genpřenjespokojnych
Datpřenjespokojnym
Accpřenjespokojnychpřenjespokojne
Instr (z/ze)přenjespokojnymi
Loc (wo)přenjespokojnych


Positivnjespokojnje
Komparativnjespokojnišo
Superlativnajnjespokojnišo
Absolutivnanajnjespokojnišo
Exzessivpřenjespokojnje
1 dichterisch und umgangssprachlich