Wortgrundformnjespodobny
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjespodobnynjespodobnanjespodobne
Gennjespodobneho
njespodobnoh1
njespodobnejenjespodobneho
njespodobnoh1
Datnjespodobnemu
njespodobnom1
njespodobnejnjespodobnemu
njespodobnom1
Accnjespodobneho
njespodobnoh1
njespodobnynjespodobnunjespodobne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespodobnymnjespodobnejnjespodobnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjespodobnajnjespodobnej
Gennjespodobneju
Datnjespodobnymaj
Accnjespodobnejunjespodobnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespodobnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjespodobninjespodobne
Gennjespodobnych
Datnjespodobnym
Accnjespodobnychnjespodobne
Instr (z/ze)njespodobnymi
Loc (wo)njespodobnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjespodobnišinjespodobnišanjespodobniše
Gennjespodobnišeho
njespodobnišoh1
njespodobnišejenjespodobnišeho
njespodobnišoh1
Datnjespodobnišemu
njespodobnišom1
njespodobnišejnjespodobnišemu
njespodobnišom1
Accnjespodobnišeho
njespodobnišoh1
njespodobnišinjespodobnišunjespodobniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespodobnišimnjespodobnišejnjespodobnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjespodobnišej
Gennjespodobnišeju
Datnjespodobnišimaj
Accnjespodobnišejunjespodobnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespodobnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjespodobnišinjespodobniše
Gennjespodobnišich
Datnjespodobnišim
Accnjespodobnišichnjespodobniše
Instr (z/ze)njespodobnišimi
Loc (wo)njespodobnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajnjespodobnišinajnjespodobnišanajnjespodobniše
Gennajnjespodobnišeho
najnjespodobnišoh1
najnjespodobnišejenajnjespodobnišeho
najnjespodobnišoh1
Datnajnjespodobnišemu
najnjespodobnišom1
najnjespodobnišejnajnjespodobnišemu
najnjespodobnišom1
Accnajnjespodobnišeho
najnjespodobnišoh1
najnjespodobnišinajnjespodobnišunajnjespodobniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najnjespodobnišimnajnjespodobnišejnajnjespodobnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajnjespodobnišej
Gennajnjespodobnišeju
Datnajnjespodobnišimaj
Accnajnjespodobnišejunajnjespodobnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najnjespodobnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajnjespodobnišinajnjespodobniše
Gennajnjespodobnišich
Datnajnjespodobnišim
Accnajnjespodobnišichnajnjespodobniše
Instr (z/ze)najnjespodobnišimi
Loc (wo)najnjespodobnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajnjespodobnišinanajnjespodobnišananajnjespodobniše
Gennanajnjespodobnišeho
nanajnjespodobnišoh1
nanajnjespodobnišejenanajnjespodobnišeho
nanajnjespodobnišoh1
Datnanajnjespodobnišemu
nanajnjespodobnišom1
nanajnjespodobnišejnanajnjespodobnišemu
nanajnjespodobnišom1
Accnanajnjespodobnišeho
nanajnjespodobnišoh1
nanajnjespodobnišinanajnjespodobnišunanajnjespodobniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajnjespodobnišimnanajnjespodobnišejnanajnjespodobnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajnjespodobnišej
Gennanajnjespodobnišeju
Datnanajnjespodobnišimaj
Accnanajnjespodobnišejunanajnjespodobnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajnjespodobnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajnjespodobnišinanajnjespodobniše
Gennanajnjespodobnišich
Datnanajnjespodobnišim
Accnanajnjespodobnišichnanajnjespodobniše
Instr (z/ze)nanajnjespodobnišimi
Loc (wo)nanajnjespodobnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřenjespodobnypřenjespodobnapřenjespodobne
Genpřenjespodobneho
přenjespodobnoh1
přenjespodobnejepřenjespodobneho
přenjespodobnoh1
Datpřenjespodobnemu
přenjespodobnom1
přenjespodobnejpřenjespodobnemu
přenjespodobnom1
Accpřenjespodobneho
přenjespodobnoh1
přenjespodobnypřenjespodobnupřenjespodobne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přenjespodobnympřenjespodobnejpřenjespodobnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřenjespodobnajpřenjespodobnej
Genpřenjespodobneju
Datpřenjespodobnymaj
Accpřenjespodobnejupřenjespodobnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přenjespodobnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřenjespodobnipřenjespodobne
Genpřenjespodobnych
Datpřenjespodobnym
Accpřenjespodobnychpřenjespodobne
Instr (z/ze)přenjespodobnymi
Loc (wo)přenjespodobnych


Positivnjespodobnje
Komparativnjespodobnišo
Superlativnajnjespodobnišo
Absolutivnanajnjespodobnišo
Exzessivpřenjespodobnje
1 dichterisch und umgangssprachlich