Wortgrundformmasa
Wortstamm
Flexionsklasse
Parameter
Weitere LexemeGleiche Flexion

 Affixe SgDuPl
Nommasamasymasy
Genmasymasowmasow
Datmasymasomajmasam
Accmasumasymasy
Instr (z/ze)masumasomajmasami
Loc (wo)masymasomajmasach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform