Wortgrundformkantonalny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomkantonalnykantonalnakantonalne
Genkantonalneho
kantonalnoh1
kantonalnejekantonalneho
kantonalnoh1
Datkantonalnemu
kantonalnom1
kantonalnejkantonalnemu
kantonalnom1
Acckantonalneho
kantonalnoh1
kantonalnykantonalnukantonalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
kantonalnymkantonalnejkantonalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomkantonalnajkantonalnej
Genkantonalneju
Datkantonalnymaj
Acckantonalnejukantonalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
kantonalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomkantonalnikantonalne
Genkantonalnych
Datkantonalnym
Acckantonalnychkantonalne
Instr (z/ze)kantonalnymi
Loc (wo)kantonalnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomkantonalnišikantonalnišakantonalniše
Genkantonalnišeho
kantonalnišoh1
kantonalnišejekantonalnišeho
kantonalnišoh1
Datkantonalnišemu
kantonalnišom1
kantonalnišejkantonalnišemu
kantonalnišom1
Acckantonalnišeho
kantonalnišoh1
kantonalnišikantonalnišukantonalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
kantonalnišimkantonalnišejkantonalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomkantonalnišej
Genkantonalnišeju
Datkantonalnišimaj
Acckantonalnišejukantonalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
kantonalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomkantonalnišikantonalniše
Genkantonalnišich
Datkantonalnišim
Acckantonalnišichkantonalniše
Instr (z/ze)kantonalnišimi
Loc (wo)kantonalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajkantonalnišinajkantonalnišanajkantonalniše
Gennajkantonalnišeho
najkantonalnišoh1
najkantonalnišejenajkantonalnišeho
najkantonalnišoh1
Datnajkantonalnišemu
najkantonalnišom1
najkantonalnišejnajkantonalnišemu
najkantonalnišom1
Accnajkantonalnišeho
najkantonalnišoh1
najkantonalnišinajkantonalnišunajkantonalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najkantonalnišimnajkantonalnišejnajkantonalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajkantonalnišej
Gennajkantonalnišeju
Datnajkantonalnišimaj
Accnajkantonalnišejunajkantonalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najkantonalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajkantonalnišinajkantonalniše
Gennajkantonalnišich
Datnajkantonalnišim
Accnajkantonalnišichnajkantonalniše
Instr (z/ze)najkantonalnišimi
Loc (wo)najkantonalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajkantonalnišinanajkantonalnišananajkantonalniše
Gennanajkantonalnišeho
nanajkantonalnišoh1
nanajkantonalnišejenanajkantonalnišeho
nanajkantonalnišoh1
Datnanajkantonalnišemu
nanajkantonalnišom1
nanajkantonalnišejnanajkantonalnišemu
nanajkantonalnišom1
Accnanajkantonalnišeho
nanajkantonalnišoh1
nanajkantonalnišinanajkantonalnišunanajkantonalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajkantonalnišimnanajkantonalnišejnanajkantonalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajkantonalnišej
Gennanajkantonalnišeju
Datnanajkantonalnišimaj
Accnanajkantonalnišejunanajkantonalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajkantonalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajkantonalnišinanajkantonalniše
Gennanajkantonalnišich
Datnanajkantonalnišim
Accnanajkantonalnišichnanajkantonalniše
Instr (z/ze)nanajkantonalnišimi
Loc (wo)nanajkantonalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřekantonalnypřekantonalnapřekantonalne
Genpřekantonalneho
překantonalnoh1
překantonalnejepřekantonalneho
překantonalnoh1
Datpřekantonalnemu
překantonalnom1
překantonalnejpřekantonalnemu
překantonalnom1
Accpřekantonalneho
překantonalnoh1
překantonalnypřekantonalnupřekantonalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
překantonalnympřekantonalnejpřekantonalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřekantonalnajpřekantonalnej
Genpřekantonalneju
Datpřekantonalnymaj
Accpřekantonalnejupřekantonalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
překantonalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřekantonalnipřekantonalne
Genpřekantonalnych
Datpřekantonalnym
Accpřekantonalnychpřekantonalne
Instr (z/ze)překantonalnymi
Loc (wo)překantonalnych


Positivkantonalnje
Komparativkantonalnišo
Superlativnajkantonalnišo
Absolutivnanajkantonalnišo
Exzessivpřekantonalnje
1 dichterisch und umgangssprachlich