Wortgrundformdymnota
SgDuPl
Nomdymnotadymnoćedymnoty
Gendymnotydymnotowdymnotow
Datdymnoćedymnotomajdymnotam
Accdymnotudymnoćedymnoty
Instr (z/ze)dymnotudymnotomajdymnotami
Loc (wo)dymnoćedymnotomajdymnotach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform