Wortgrundformdobrota
SgDuPl
Nomdobrotadobroćedobroty
Gendobrotydobrotowdobrotow
Datdobroćedobrotomajdobrotam
Accdobrotudobroćedobroty
Instr (z/ze)dobrotudobrotomajdobrotami
Loc (wo)dobroćedobrotomajdobrotach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform