Wortgrundformbuleta
SgDuPl
Nombuletabulećebulety
Genbuletybuletowbuletow
Datbulećebuletomajbuletam
Accbuletubulećebulety
Instr (z/ze)buletubuletomajbuletami
Loc (wo)bulećebuletomajbuletach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform