Wortgrundformbuchta
SgDuPl
Nombuchtabuchćebuchty
Genbuchtybuchtowbuchtow
Datbuchćebuchtomajbuchtam
Accbuchtubuchćebuchty
Instr (z/ze)buchtubuchtomajbuchtami
Loc (wo)buchćebuchtomajbuchtach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform