Wortgrundformbok
Wortstamm
Flexionsklasse
Parameter
Weitere LexemeGleiches Grundwort Gleiche Flexion

 Affixe SgDuPl
Nombokbokajboki
Genbokabokowbokow
Datbokejbokomajbokam
Accbokbokajboki
Instr (z/ze)bokombokomajbokami
Loc (wo)bokubokomajbokach
Vocboko11
1 Vokativ gleich der Nominativform