WortgrundformAthena
SgDuPl
NomAthenaAthenjeAtheny
GenAthenyAthenowAthenow
DatAthenjeAthenomajAthenam
AccAthenuAthenjeAtheny
Instr (z/ze)AthenuAthenomajAthenami
Loc (wo)AthenjeAthenomajAthenach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform