Wortgrundformalbuminozny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomalbuminoznyalbuminoznaalbuminozne
Genalbuminozneho
albuminoznoh1
albuminoznejealbuminozneho
albuminoznoh1
Datalbuminoznemu
albuminoznom1
albuminoznejalbuminoznemu
albuminoznom1
Accalbuminozneho
albuminoznoh1
albuminoznyalbuminoznualbuminozne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
albuminoznymalbuminoznejalbuminoznym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomalbuminoznajalbuminoznej
Genalbuminozneju
Datalbuminoznymaj
Accalbuminoznejualbuminoznej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
albuminoznymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomalbuminoznialbuminozne
Genalbuminoznych
Datalbuminoznym
Accalbuminoznychalbuminozne
Instr (z/ze)albuminoznymi
Loc (wo)albuminoznych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomalbuminoznišialbuminoznišaalbuminozniše
Genalbuminoznišeho
albuminoznišoh1
albuminoznišejealbuminoznišeho
albuminoznišoh1
Datalbuminoznišemu
albuminoznišom1
albuminoznišejalbuminoznišemu
albuminoznišom1
Accalbuminoznišeho
albuminoznišoh1
albuminoznišialbuminoznišualbuminozniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
albuminoznišimalbuminoznišejalbuminoznišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomalbuminoznišej
Genalbuminoznišeju
Datalbuminoznišimaj
Accalbuminoznišejualbuminoznišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
albuminoznišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomalbuminoznišialbuminozniše
Genalbuminoznišich
Datalbuminoznišim
Accalbuminoznišichalbuminozniše
Instr (z/ze)albuminoznišimi
Loc (wo)albuminoznišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajalbuminoznišinajalbuminoznišanajalbuminozniše
Gennajalbuminoznišeho
najalbuminoznišoh1
najalbuminoznišejenajalbuminoznišeho
najalbuminoznišoh1
Datnajalbuminoznišemu
najalbuminoznišom1
najalbuminoznišejnajalbuminoznišemu
najalbuminoznišom1
Accnajalbuminoznišeho
najalbuminoznišoh1
najalbuminoznišinajalbuminoznišunajalbuminozniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najalbuminoznišimnajalbuminoznišejnajalbuminoznišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajalbuminoznišej
Gennajalbuminoznišeju
Datnajalbuminoznišimaj
Accnajalbuminoznišejunajalbuminoznišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najalbuminoznišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajalbuminoznišinajalbuminozniše
Gennajalbuminoznišich
Datnajalbuminoznišim
Accnajalbuminoznišichnajalbuminozniše
Instr (z/ze)najalbuminoznišimi
Loc (wo)najalbuminoznišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajalbuminoznišinanajalbuminoznišananajalbuminozniše
Gennanajalbuminoznišeho
nanajalbuminoznišoh1
nanajalbuminoznišejenanajalbuminoznišeho
nanajalbuminoznišoh1
Datnanajalbuminoznišemu
nanajalbuminoznišom1
nanajalbuminoznišejnanajalbuminoznišemu
nanajalbuminoznišom1
Accnanajalbuminoznišeho
nanajalbuminoznišoh1
nanajalbuminoznišinanajalbuminoznišunanajalbuminozniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajalbuminoznišimnanajalbuminoznišejnanajalbuminoznišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajalbuminoznišej
Gennanajalbuminoznišeju
Datnanajalbuminoznišimaj
Accnanajalbuminoznišejunanajalbuminoznišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajalbuminoznišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajalbuminoznišinanajalbuminozniše
Gennanajalbuminoznišich
Datnanajalbuminoznišim
Accnanajalbuminoznišichnanajalbuminozniše
Instr (z/ze)nanajalbuminoznišimi
Loc (wo)nanajalbuminoznišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřealbuminoznypřealbuminoznapřealbuminozne
Genpřealbuminozneho
přealbuminoznoh1
přealbuminoznejepřealbuminozneho
přealbuminoznoh1
Datpřealbuminoznemu
přealbuminoznom1
přealbuminoznejpřealbuminoznemu
přealbuminoznom1
Accpřealbuminozneho
přealbuminoznoh1
přealbuminoznypřealbuminoznupřealbuminozne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přealbuminoznympřealbuminoznejpřealbuminoznym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřealbuminoznajpřealbuminoznej
Genpřealbuminozneju
Datpřealbuminoznymaj
Accpřealbuminoznejupřealbuminoznej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přealbuminoznymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřealbuminoznipřealbuminozne
Genpřealbuminoznych
Datpřealbuminoznym
Accpřealbuminoznychpřealbuminozne
Instr (z/ze)přealbuminoznymi
Loc (wo)přealbuminoznych


Positivalbuminoznje
Komparativalbuminoznišo
Superlativnajalbuminoznišo
Absolutivnanajalbuminoznišo
Exzessivpřealbuminoznje
1 dichterisch und umgangssprachlich