Wortgrundformafinita
SgDuPl
Nomafinitaafinićeafinity
Genafinityafinitowafinitow
Datafinićeafinitomajafinitam
Accafinituafinićeafinity
Instr (z/ze)afinituafinitomajafinitami
Loc (wo)afinićeafinitomajafinitach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform