Wortgrundformadretny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomadretnyadretnaadretne
Genadretneho
adretnoh1
adretnejeadretneho
adretnoh1
Datadretnemu
adretnom1
adretnejadretnemu
adretnom1
Accadretneho
adretnoh1
adretnyadretnuadretne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adretnymadretnejadretnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomadretnajadretnej
Genadretneju
Datadretnymaj
Accadretnejuadretnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adretnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomadretniadretne
Genadretnych
Datadretnym
Accadretnychadretne
Instr (z/ze)adretnymi
Loc (wo)adretnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomadretnišiadretnišaadretniše
Genadretnišeho
adretnišoh1
adretnišejeadretnišeho
adretnišoh1
Datadretnišemu
adretnišom1
adretnišejadretnišemu
adretnišom1
Accadretnišeho
adretnišoh1
adretnišiadretnišuadretniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adretnišimadretnišejadretnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomadretnišej
Genadretnišeju
Datadretnišimaj
Accadretnišejuadretnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adretnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomadretnišiadretniše
Genadretnišich
Datadretnišim
Accadretnišichadretniše
Instr (z/ze)adretnišimi
Loc (wo)adretnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajadretnišinajadretnišanajadretniše
Gennajadretnišeho
najadretnišoh1
najadretnišejenajadretnišeho
najadretnišoh1
Datnajadretnišemu
najadretnišom1
najadretnišejnajadretnišemu
najadretnišom1
Accnajadretnišeho
najadretnišoh1
najadretnišinajadretnišunajadretniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najadretnišimnajadretnišejnajadretnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajadretnišej
Gennajadretnišeju
Datnajadretnišimaj
Accnajadretnišejunajadretnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najadretnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajadretnišinajadretniše
Gennajadretnišich
Datnajadretnišim
Accnajadretnišichnajadretniše
Instr (z/ze)najadretnišimi
Loc (wo)najadretnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajadretnišinanajadretnišananajadretniše
Gennanajadretnišeho
nanajadretnišoh1
nanajadretnišejenanajadretnišeho
nanajadretnišoh1
Datnanajadretnišemu
nanajadretnišom1
nanajadretnišejnanajadretnišemu
nanajadretnišom1
Accnanajadretnišeho
nanajadretnišoh1
nanajadretnišinanajadretnišunanajadretniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajadretnišimnanajadretnišejnanajadretnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajadretnišej
Gennanajadretnišeju
Datnanajadretnišimaj
Accnanajadretnišejunanajadretnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajadretnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajadretnišinanajadretniše
Gennanajadretnišich
Datnanajadretnišim
Accnanajadretnišichnanajadretniše
Instr (z/ze)nanajadretnišimi
Loc (wo)nanajadretnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřeadretnypřeadretnapřeadretne
Genpřeadretneho
přeadretnoh1
přeadretnejepřeadretneho
přeadretnoh1
Datpřeadretnemu
přeadretnom1
přeadretnejpřeadretnemu
přeadretnom1
Accpřeadretneho
přeadretnoh1
přeadretnypřeadretnupřeadretne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeadretnympřeadretnejpřeadretnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřeadretnajpřeadretnej
Genpřeadretneju
Datpřeadretnymaj
Accpřeadretnejupřeadretnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeadretnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřeadretnipřeadretne
Genpřeadretnych
Datpřeadretnym
Accpřeadretnychpřeadretne
Instr (z/ze)přeadretnymi
Loc (wo)přeadretnych


Positivadretnje
Komparativadretnišo
Superlativnajadretnišo
Absolutivnanajadretnišo
Exzessivpřeadretnje
1 dichterisch und umgangssprachlich