Wortgrundformadnominalny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomadnominalnyadnominalnaadnominalne
Genadnominalneho
adnominalnoh1
adnominalnejeadnominalneho
adnominalnoh1
Datadnominalnemu
adnominalnom1
adnominalnejadnominalnemu
adnominalnom1
Accadnominalneho
adnominalnoh1
adnominalnyadnominalnuadnominalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adnominalnymadnominalnejadnominalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomadnominalnajadnominalnej
Genadnominalneju
Datadnominalnymaj
Accadnominalnejuadnominalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adnominalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomadnominalniadnominalne
Genadnominalnych
Datadnominalnym
Accadnominalnychadnominalne
Instr (z/ze)adnominalnymi
Loc (wo)adnominalnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomadnominalnišiadnominalnišaadnominalniše
Genadnominalnišeho
adnominalnišoh1
adnominalnišejeadnominalnišeho
adnominalnišoh1
Datadnominalnišemu
adnominalnišom1
adnominalnišejadnominalnišemu
adnominalnišom1
Accadnominalnišeho
adnominalnišoh1
adnominalnišiadnominalnišuadnominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adnominalnišimadnominalnišejadnominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomadnominalnišej
Genadnominalnišeju
Datadnominalnišimaj
Accadnominalnišejuadnominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
adnominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomadnominalnišiadnominalniše
Genadnominalnišich
Datadnominalnišim
Accadnominalnišichadnominalniše
Instr (z/ze)adnominalnišimi
Loc (wo)adnominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajadnominalnišinajadnominalnišanajadnominalniše
Gennajadnominalnišeho
najadnominalnišoh1
najadnominalnišejenajadnominalnišeho
najadnominalnišoh1
Datnajadnominalnišemu
najadnominalnišom1
najadnominalnišejnajadnominalnišemu
najadnominalnišom1
Accnajadnominalnišeho
najadnominalnišoh1
najadnominalnišinajadnominalnišunajadnominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najadnominalnišimnajadnominalnišejnajadnominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajadnominalnišej
Gennajadnominalnišeju
Datnajadnominalnišimaj
Accnajadnominalnišejunajadnominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najadnominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajadnominalnišinajadnominalniše
Gennajadnominalnišich
Datnajadnominalnišim
Accnajadnominalnišichnajadnominalniše
Instr (z/ze)najadnominalnišimi
Loc (wo)najadnominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajadnominalnišinanajadnominalnišananajadnominalniše
Gennanajadnominalnišeho
nanajadnominalnišoh1
nanajadnominalnišejenanajadnominalnišeho
nanajadnominalnišoh1
Datnanajadnominalnišemu
nanajadnominalnišom1
nanajadnominalnišejnanajadnominalnišemu
nanajadnominalnišom1
Accnanajadnominalnišeho
nanajadnominalnišoh1
nanajadnominalnišinanajadnominalnišunanajadnominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajadnominalnišimnanajadnominalnišejnanajadnominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajadnominalnišej
Gennanajadnominalnišeju
Datnanajadnominalnišimaj
Accnanajadnominalnišejunanajadnominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajadnominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajadnominalnišinanajadnominalniše
Gennanajadnominalnišich
Datnanajadnominalnišim
Accnanajadnominalnišichnanajadnominalniše
Instr (z/ze)nanajadnominalnišimi
Loc (wo)nanajadnominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřeadnominalnypřeadnominalnapřeadnominalne
Genpřeadnominalneho
přeadnominalnoh1
přeadnominalnejepřeadnominalneho
přeadnominalnoh1
Datpřeadnominalnemu
přeadnominalnom1
přeadnominalnejpřeadnominalnemu
přeadnominalnom1
Accpřeadnominalneho
přeadnominalnoh1
přeadnominalnypřeadnominalnupřeadnominalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeadnominalnympřeadnominalnejpřeadnominalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřeadnominalnajpřeadnominalnej
Genpřeadnominalneju
Datpřeadnominalnymaj
Accpřeadnominalnejupřeadnominalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeadnominalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřeadnominalnipřeadnominalne
Genpřeadnominalnych
Datpřeadnominalnym
Accpřeadnominalnychpřeadnominalne
Instr (z/ze)přeadnominalnymi
Loc (wo)přeadnominalnych


Positivadnominalnje
Komparativadnominalnišo
Superlativnajadnominalnišo
Absolutivnanajadnominalnišo
Exzessivpřeadnominalnje
1 dichterisch und umgangssprachlich