Wortgrundformabdominalny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomabdominalnyabdominalnaabdominalne
Genabdominalneho
abdominalnoh1
abdominalnejeabdominalneho
abdominalnoh1
Databdominalnemu
abdominalnom1
abdominalnejabdominalnemu
abdominalnom1
Accabdominalneho
abdominalnoh1
abdominalnyabdominalnuabdominalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
abdominalnymabdominalnejabdominalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomabdominalnajabdominalnej
Genabdominalneju
Databdominalnymaj
Accabdominalnejuabdominalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
abdominalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomabdominalniabdominalne
Genabdominalnych
Databdominalnym
Accabdominalnychabdominalne
Instr (z/ze)abdominalnymi
Loc (wo)abdominalnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomabdominalnišiabdominalnišaabdominalniše
Genabdominalnišeho
abdominalnišoh1
abdominalnišejeabdominalnišeho
abdominalnišoh1
Databdominalnišemu
abdominalnišom1
abdominalnišejabdominalnišemu
abdominalnišom1
Accabdominalnišeho
abdominalnišoh1
abdominalnišiabdominalnišuabdominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
abdominalnišimabdominalnišejabdominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomabdominalnišej
Genabdominalnišeju
Databdominalnišimaj
Accabdominalnišejuabdominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
abdominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomabdominalnišiabdominalniše
Genabdominalnišich
Databdominalnišim
Accabdominalnišichabdominalniše
Instr (z/ze)abdominalnišimi
Loc (wo)abdominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajabdominalnišinajabdominalnišanajabdominalniše
Gennajabdominalnišeho
najabdominalnišoh1
najabdominalnišejenajabdominalnišeho
najabdominalnišoh1
Datnajabdominalnišemu
najabdominalnišom1
najabdominalnišejnajabdominalnišemu
najabdominalnišom1
Accnajabdominalnišeho
najabdominalnišoh1
najabdominalnišinajabdominalnišunajabdominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najabdominalnišimnajabdominalnišejnajabdominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajabdominalnišej
Gennajabdominalnišeju
Datnajabdominalnišimaj
Accnajabdominalnišejunajabdominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najabdominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajabdominalnišinajabdominalniše
Gennajabdominalnišich
Datnajabdominalnišim
Accnajabdominalnišichnajabdominalniše
Instr (z/ze)najabdominalnišimi
Loc (wo)najabdominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajabdominalnišinanajabdominalnišananajabdominalniše
Gennanajabdominalnišeho
nanajabdominalnišoh1
nanajabdominalnišejenanajabdominalnišeho
nanajabdominalnišoh1
Datnanajabdominalnišemu
nanajabdominalnišom1
nanajabdominalnišejnanajabdominalnišemu
nanajabdominalnišom1
Accnanajabdominalnišeho
nanajabdominalnišoh1
nanajabdominalnišinanajabdominalnišunanajabdominalniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajabdominalnišimnanajabdominalnišejnanajabdominalnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajabdominalnišej
Gennanajabdominalnišeju
Datnanajabdominalnišimaj
Accnanajabdominalnišejunanajabdominalnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajabdominalnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajabdominalnišinanajabdominalniše
Gennanajabdominalnišich
Datnanajabdominalnišim
Accnanajabdominalnišichnanajabdominalniše
Instr (z/ze)nanajabdominalnišimi
Loc (wo)nanajabdominalnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřeabdominalnypřeabdominalnapřeabdominalne
Genpřeabdominalneho
přeabdominalnoh1
přeabdominalnejepřeabdominalneho
přeabdominalnoh1
Datpřeabdominalnemu
přeabdominalnom1
přeabdominalnejpřeabdominalnemu
přeabdominalnom1
Accpřeabdominalneho
přeabdominalnoh1
přeabdominalnypřeabdominalnupřeabdominalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeabdominalnympřeabdominalnejpřeabdominalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřeabdominalnajpřeabdominalnej
Genpřeabdominalneju
Datpřeabdominalnymaj
Accpřeabdominalnejupřeabdominalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeabdominalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřeabdominalnipřeabdominalne
Genpřeabdominalnych
Datpřeabdominalnym
Accpřeabdominalnychpřeabdominalne
Instr (z/ze)přeabdominalnymi
Loc (wo)přeabdominalnych


Positivabdominalnje
Komparativabdominalnišo
Superlativnajabdominalnišo
Absolutivnanajabdominalnišo
Exzessivpřeabdominalnje
1 dichterisch und umgangssprachlich